Фінансовий аналіз. Показники оборотності (Asset management ratios) в програмі «Budget-Plan Express»

 1. Показники оборотності (Asset management ratios)
 2. Оборотність запасів показує, скільки разів за аналізований період організація використовувала середній...

Показники оборотності (Asset management ratios)

Аналіз оборотності охарактеризує інтенсивність використання активів або зобов'язань організації. Показники оборотності розраховуються або як коефіцієнт, або в днях одного обороту. Найбільш популярними в фінансовому аналізі є наступні показники оборотності: оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості, оборотність активів і оборотність кредиторської заборгованості.

При розрахунку коефіцієнтів оборотності в чисельнику завжди стоїть фінансовий результат у вигляді виручки, в знаменники - середня за період величина активу або зобов'язання, оборотність якого ми аналізуємо.

При розрахунку оборотності в днях, кількість днів (360, 90, 30, відповідно - рік, квартал, місяць) ділять на річний коефіцієнт оборотності.


 1. Коефіцієнт оборотності запасів (Inventory turnover ratio, IT), днів

 2. Оборотність запасів показує, скільки разів за аналізований період організація використовувала середній наявний залишок запасів. Даний показник характеризує якість запасів і ефективність управління ними, дозволяє виявити залишки невикористаних, застарілих або некондиційних запасів.
  Важливість показника связна з тим, що прибуток виникає при кожному "обороті" запасів (тобто використанні у виробництві, операційному циклі). Зверніть увагу, під запасами в даному випадку розуміються і товарні запаси (запаси готової продукції) і виробничі запаси (запаси сировини і матеріалів). Оборотність запасів розраховується як відношення собівартості продажів до середньорічного залишку запасів:
   Оборотність запасів (коефіцієнт) = Матеріальні витрати / Середньорічний залишок запасів

  Поряд з коефіцієнтом оборотності часто розраховують показник оборотності в днях. В даному випадку це означає - на скільки днів роботи підприємства вистачить наявних запасів.
   Оборотність запасів в днях = 360 / Коефіцієнт оборотності запасів

  Для показників оборотності загальноприйнятих нормативів не існує, їх слід аналізувати в рамках однієї галузі і ще краще - в динаміці для конкретного підприємства. Зниження коефіцієнта оборотності запасів може відображати накопичення надлишкових запасів, неефективне складське управління, накопичення непридатних до використання матеріалів. Але і висока оборотність не завжди виступає позитивним показником, оскільки може говорити про виснаження складських запасів, що може привести до перебоїв виробничого процесу.
 3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Receivable turnover ratio, RT), днів

 4. Оборотність дебіторської заборгованості вимірює швидкість погашення дебіторської заборгованості організації, наскільки швидко організація отримує оплату за продані товари (роботи, послуги) від своїх покупців.
  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує, скільки разів за період (рік) організація отримала від покупців оплату в розмірі середнього залишку неоплаченої заборгованості. Показник вимірює ефективність роботи з покупцями в частині стягнення дебіторської заборгованості, а також відображає політику організації по відношенню до продажів в кредит.
   Оборотність дебіторської заборгованості (коефіцієнт) = Виручка / Середній залишок дебіторської заборгованості

  Також поширений розрахунок показника не в вигляді коефіцієнта, а у вигляді кількості днів, протягом якої дебіторська заборгованість залишається неоплаченою:
   Оборотність дебіторської заборгованості в днях = 360 / Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

  Для оборотності дебіторської заборгованості, як і для інших показників оборотності, не існує чітких нормативів, оскільки вони сильно залежать від галузевих особливостей і технології роботи підприємства. Але в будь-якому випадку, чим вище коефіцієнт, т. Е. Чим швидше покупці погашають свою заборгованість, тим краще для організації. При цьому ефективна діяльність не обов'язково супроводжується високою оборотністю. Наприклад, при продажах в кредит залишок дебіторської заборгованості буде високий, а коефіцієнт її оборотності відповідно низький.
 5. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (Accounts payable turnover ratio, PT), днів

 6. Оборотність кредиторської заборгованості - це показник швидкості погашення організацією своєї заборгованості перед постачальниками і підрядниками. Даний коефіцієнт показує, скільки разів (зазвичай, за рік) фірма погасила середню величину своєї кредиторської заборгованості.
  Як і оборотність дебіторської заборгованості, оборотність кредиторської заборгованості використовується в оцінці грошових потоків організації, ефективності розрахунків.
  Оборотність кредиторської заборгованості розраховується як відношення вартості придбаних ресурсів до середньої за період величині кредиторської заборгованості (зазвичай не всієї, а тільки пов'язаної з операційною діяльністю компанії).
   Оборотність кредиторської заборгованості (коефіцієнт) = Покупки / Середня величина кредиторської заборгованості

   Покупки = Собівартість продажів + Запаси на початок період - Запаси на кінець періоду

  У російській практиці часто використовується більш умовний варіант розрахунку, коли замість покупок беруть виручку за період.
  Крім розрахунку коефіцієнта ( "кількість обертів"), прийнято розраховувати оборотність в днях:
   Оборотність кредиторської заборгованості в днях = 360 / Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

  В результаті виходить середня кількість днів, протягом якого рахунки постачальників залишаються неоплаченими.
  Оборотність кредиторської заборгованості сильно залежить від галузі та масштабів діяльності організації. Для кредиторів кращий вищий коефіцієнт оборотності, в той час як самої організації вигідніше низький коефіцієнт, що дозволяє мати залишок неоплаченої кредиторської заборгованості в якості безкоштовного джерела фінансування своєї поточної діяльності.
 7. Коефіцієнт оборотності активів (Asset turnover ratio, AT), раз

 8. Оборотність активів - фінансовий показник інтенсивності використання організацією всієї сукупності наявних активів. Даний показник використовується поряд з іншими показниками оборотності, такими як оборотність дебіторської заборгованості, оборотність кредиторської заборгованості, оборотність запасів, для аналізу ефективності управління майном і зобов'язаннями фірми.
   Оборотність активів (коефіцієнт) = Виручка / Середньорічна вартість активів

  або
   Оборотність активів (в днях) = 360 / Коефіцієнт оборотності активів

  Певного нормативу для показників оборотності не існує, оскільки вони залежать від галузевих особливостей організації виробництва. У капіталомістких галузях оборотність активів буде нижче, ніж в торгівлі або сфері послуг.
  Бажана вища оборотність активів. Низька оборотність може свідчити про недостатню ефективність використання активів. Крім того, оборотність залежить від норми рентабельності продажів. При високій рентабельності оборотність активів, як правило, нижче, а при низькій нормі рентабельності - вище.
  Слід звернути увагу, що на відміну від показника "рентабельність активів", де в чисельнику стоїть прибуток, оборотність активів не дає уявлення про прибутковість діяльності (т. Е. Показник буде мати позитивне значення і при збитках).

Пояснення до розрахунків щомісячних, квартальних і річних значень

Пояснення до розрахунків щомісячних, квартальних і річних значень, з використанням середньорічних, на прикладі розрахунку коефіцієнтів оборотності запасів:

  Оборотність запасів (коефіцієнт) = Матеріальні витрати / Середньорічний залишок запасів
  Оборотність запасів в днях = 360 / Коефіцієнт оборотності запасів

Товарообіг розраховується в закупівельних цінах або цінах собівартості, в даному випадку, це рядок в звіті про прибутки та збитки: «Матеріальні витрати».
Як правило, для розрахунку середньорічної величини активів знаходять їх суму на початок і кінець року і ділять на «2». Однак більш коректні і точні розрахунки виходять при використанні формули, яку називають середньої хронологічної моментного ряду. Для всіх коефіцієнтів, з використанням середніх, в розрахунках застосовується саме ця формула.
Таблиця результатів розрахунку коефіцієнтів оборотності:
Період Рік I кв Січень Лютий Березень II кв квітня Травень Червень III кв липня Серпень Вересень IV кв Жовтень Листопаді Грудень Матеріальні витрати (ОПУ) 240 50 20 10 20 65 30 20 15 75 25 20 30 50 20 10 20 Запаси (Баланс) 5 - 5 4 6 - 4 5 48 2 5 - 7 6 3 Коефіцієнт, раз 48 10 4 2 4 13 6 4 3 15 5 4 6 10 4 2 4 Коефіцієнт, днів 7,5 9,0 7,5 15,0 7,5 6,9 5,0 7,5 10,0 6,0 6,0 7,5 5,0 9,0 7,5 15,0 7,5
Приклад розрахунку запасів року із застосуванням формули середньої хронологічної моментного ряду:

  Запаси середні за період (рік) = (5/2 + (4 + 6 + 4 + 5 + 4 + 8 + 2 + 5 + 7 + 6) + 3/2) / n-1 = 5
  де:
  5/2 + 3/2 - полусумма першого і останнього періоду,
  (4 + 6 + 4 + 5 + 4 + 8 + 2 + 5 + 7 + 6) - суми проміжних періодів,
  n-1 = 11 - кількість розрахункових періодів.
Коефіцієнт (раз) розраховується - як відношення матеріальних витрат (ОПУ) до розрахункового середньорічного показника запасів (в даному випадку = 5).
Коефіцієнт (днів) розраховується - в залежності від періоду:
 1. 360 / Коефіцієнт оборотності (раз) - для року;
 2. 90 / Коефіцієнт оборотності (раз) - для кварталу;
 3. 30 / Коефіцієнт оборотності (раз) - для місяця.

Коефіцієнти, розраховані в днях, є кращими для аналізу, так як вони «коректно порівняти» (корелюється) для будь-якого періоду, вони як би знаходиться в одній площині вимірювань - в днях.
При аналізі доцільно оцінювати будь-який фінансовий показник не з точки зору його відповідності певним нормативам, а скоріше в контексті реального стану справ в компанії. При цьому, безумовно, корисно порівнювати показники даної організації з показниками його конкурентів і в цілому по галузі.
Крім того, важливо розуміти, що стоїть за кожним показником. Наприклад, для якого-небудь великого авіаційного підприємства з довгим виробничим циклом оборотність запасів в 180 днів може бути абсолютно прийнятною, а для торгової мережі таке значення може свідчити про серйозні проблеми з реалізацією товару.
Довідка про програму "Budget-Plan Express", © ТОВ "Cтратегік-Лайн" | зміст довідки

Новости
Слова жизни
Фотогалерея