Академічний рейтинг університетів «Топ-200 Україна»

Еволюція вищої освіти: від регіонального масштабу до глобального

Ян Садлак, голова міжнародної наглядової ради рейтингу «Топ-200 Україна» , Голова наглядової ради IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence

Існуючі системи ранжування університетів відрізняються своєю методологією, рівнем агрегації даних (глобальні, національні, спеціалізовані, регіональні), цільовою аудиторією Існуючі системи ранжування університетів відрізняються своєю методологією, рівнем агрегації даних (глобальні, національні, спеціалізовані, регіональні), цільовою аудиторією. Сьогодні в світі презентовано 10 глобальних рейтингів, більш ніж 50 національних, і це тільки середина шляху, оскільки не спостерігається тенденцій зниження їх затребуваності і популярності. Необхідність в простій, зрозумілій, легко інтерпретується інформації про діяльність навчальних закладів є абсолютно очевидною. Широке представлення рейтингів вимагає більш детального аналізу найбільш популярних з них, виявлення кращих практик та методик, формування політики та механізмів відповідальності у сфері ранжирування вузів.

Понад шість років я безпосередньо пов'язаний з розробкою, становленням і розвитком академічного рейтингу «Топ-200 Ук раїна». Це масштабний проект, який інтегрує в собі міжнародні та національні підходи до оцінювання діяльності вищих навчальних закладів України. З метою більш повного відображення тенденцій у сфері вищої освіти та зручності зіставлення з глобальними рейтингами реалізація проекту відбувалася поетапно і передбачала внесення відповідних коректив у методику. Зараз академічний рейтинг «Топ-200 Україна», з одного боку, зорієнтований на українську громадськість, а з іншого - він пізнаваний за межами країни.

Сьогодні в сфері ранжирування університетів актуальною проблемою є інтеграція національних рейтингів в глобальні. Цій проблемі були присвячені численні форуми, конференції та зустрічі Міжнародної групи по ранжирування університетів ( IREG ) В 2010-2011 роках. В ході цих обговорень поставало важливе питання: з якої причини університет, який може пишатися своїми досягненнями, як у своїй країні, так і за її межами, не потрапляє в глобальні рейтинги? У більшості випадків відповідь була наступною: використання непорівнянних критеріїв для порівняння і відсутність повної вихідної інформації для аналізу. Один із шляхів вирішення цієї проблеми полягає у використанні порівнянних даних при створенні глобальних і національних рейтингів. У цьому контексті велика відповідальність покладається на творців національних рейтингів. Хочу відзначити, що команда проекту «Топ-200 Україна» активно працює в цьому напрямку. Вибір порівнянних вихідних даних для порівняння, їх агрегація за узгодженою методикою, облік прогресу вузу в цілому відображають ідеологію глобальних рейтингів і в той же час дозволяють отримати адекватне уявлення про продуктивність і ефективність системи вищої освіти України та її університетів.

Подібні крос-національні виміри сприятимуть виявленню «сильних» і «слабких» сторін у сфері вищої освіти в різних країнах, паралельно відкриваючи «проблемні аспекти» освіти в окремо взятій країні. Однак, по ряду причин, не всі вітають наростаючу потребу доступу до повної інформації про установи вищої освіти і результатах їх діяльності. І я радий, що в Україні багато університетів, керуючись принципом transparency, все ширше відкривають дані про свою діяльність, в першу чергу в такому важливому інформаційному ресурсі, як Ranking Web of Word Universities (or Webometrics Ranking), презентуючи свою роботу.

Безумовно, рейтинги університетів є одним з важливих інструментів формування їх бренду. Успіх рейтингів буде залежати від довіри до них громадськості, роботодавців, академічної спільноти, політиків. Відповідно, процес ранжирування повинен грунтуватися на взаємній відповідальності університетів, Ренкером і політиків в сфері освіти. Шість останніх років моєї роботи з системою вищої освіти України показують безсумнівний прогрес в цьому напрямку.

Шляхом європейської інтеграції

Олеся Леновицька, керівник проекту «Топ-200 Україна»

Протягом шести останніх років міжнародна група експертів у співпраці з Європейським центром з вищої освіти (ЮНЕСКО СЕПЕС) і   центром «Євроосвіта»   представляє академічний рейтинг вузів «Топ-200 Україна» Протягом шести останніх років міжнародна група експертів у співпраці з Європейським центром з вищої освіти (ЮНЕСКО СЕПЕС) і центром «Євроосвіта» представляє академічний рейтинг вузів «Топ-200 Україна».

Метою даного проекту є надання достовірної, об'єктивної, порівнянної інформації про якість пропонованих освітніх послуг вищими навчальними закладами України на національному рівні. Система за своїми принципами близька до міжнародних аналогів (зокрема, до т.зв. шанхайського рейтингу, що щорічно визначається університетом Цзяотун, або національного рейтингу американських університетів, опублікованим журналом US News & World Report) і дає можливість з одного боку порівнювати між собою вузи різних профілів, з іншого - проводити порівняння з вузами інших країн. Зовнішню експертизу проекту «Топ-200 Україна» здійснюють спеціалісти наглядової ради міжнародної експертної групи з визначення рейтингів університетів ( IREG Observatory ).

Методика рейтингу відповідає міжнародним принципам ранжирування університетів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вузів різних типів на основі використання групи універсальних критеріїв (   см Методика рейтингу відповідає міжнародним принципам ранжирування університетів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вузів різних типів на основі використання групи універсальних критеріїв ( см. «Дзеркало тижня», №22, 2010 р ). Результати проекту «Топ-200 Україна» щорічно презентуються на міжнародних форумах і конференціях IREG Observatory з академічного ранжирування та досягнень. Можна сказати, що даний проект певною мірою відображає перетворення у сфері вищої освіти і дозволяє сформувати досить повне уявлення про конкурентоспроможність вузу, його освітньому та науково-дослідницький потенціал.

Академічний рейтинг «Топ-200 Україна» формується на основі агрегованого показника діяльності вузу за чотирма комплексними критеріями: експертне оцінювання представниками ринку праці діяльності навчального закладу та його академічна репутація, якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання, присутність у глобальному інформаційному просторі (в т.ч. на основі врахування рейтингу Webometrics).

За результатами шестирічного дослідження флагманами у сфері вис шего освіти в Ук раїні залишаються Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» і Київський національний університет ім. Тараса Шев ченко, що демонструють стабільно високі показники за всіма напрямками своєї діяльності.

Рейтингову таблицю третій рік поспіль очолив НТУУ «Київський політехнічний інститут», який отримав найвищі оцінки якості підготовки кадрів представниками вітчизняного і зарубіжного ринку праці (за даними міжнародних експертів тільки в одній корпорації Microsoft зараз працюють понад 500 випускників КПІ). КПІ має найвище міжнародне визнання (разом з Донецьким національним університетом він увійшов до 4% кращих університетів світу за рейтингом QS World University Ranking 2011/12 ). Він лідирує за кількістю програм подвійних дипломів. Серед вузів України КПІ має найбільш широку присутність в глобальному інформаційному просторі (він увійшов до 5% кращих університетів світу за рейтингом Webometrics). Друге місце посів Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Він є незаперечним лідером за якістю професорсько-викладацького складу, за кількістю публікацій і за індексом цитування в наукометричної базі Scopus.

У п'ятірці лідерів міцно зайняли позиції Харківський національний університет ім. В.Каразіна (третє місце), національний університет «Києво-Могилянська академія» (четверте місце), На ціональний міді цинский університет ім. А.Бо гомольца (п'яте місце).

За напрямками лідирують: серед класичних вузів - Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, технічних - НТУУ «Київський політехнічний інститут», економічних - Київський Національний економічний університет ім. В.Гетьмана, медичних - Національний медичний університет ім. О.Богомольця, педагогічних - Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, юридичних - Національний університет «Юридична академія України ім. Я.Мудрого », будівельних - Київський національний університет будівництва і архітектури, транспортних - Національний авіаційний університет, приватних вузів - Університет економіки і права« Крок ».

Аналіз результатів рейтингового оцінювання університетів за останні шість років показав основні напрями, за якими лідери української вищої освіти поліпшують свої по зиції на ринку освітніх послуг, а соответствен але і в рейтингах. Це, перш за все, посилення науково-дослідного потенціалу вузу, інтернаціоналізація освіти, активна взаємодія з міжнародним науковим сообществом.Так, в 2011 році більше 50 проектів 7-ї рамкової програми ЄС з досліджень стартували в університетах України; лідируючі позиції в цьому секторі займають КНУ ім. Т.Шевченка, НТУУ «КПІ», НАУ ім. М.Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Національний університет «Львівська політехніка», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Одеський національний університет ім. І.Мечникова, Харківський національний університет ім. В.Каразіна.

За час виконання проекту «Топ-200 Україна» збільшилася кількість українських вузів, які стали учасниками європейських та інших міжнародних асоціацій; тільки за минулий рік більше 10 вузів підписали Велику хартію університетів. У передових вузах України сформовані міцні зв'язки з провідними зарубіжними університетами, активно впроваджуються спільні освітні програми, розширюються програми подвійних дипломів. Понад сто освітніх проектів «Темпус» реалізуються в провідних університетах країни. ВОдесском національному університеті ім. І.Мечникова, НМУ ім. О.Богомольця всі 100% випускників отримують додаток до диплома європейського зразка.

Проведення цілеспрямованої роботи щодо позиціювання вузів у світовому освітньому просторі дозволило ряду провідних українських університетів значно поліпшити позиції в світовому рейтингу Webometrics (НТУУ «КПІ» - 957 місце, НУ «Львівська політехніка» - 1248 місце, НПУ ім. М.Драгоманова - тисячу сімсот сорок сім місце, КНУ ім. Т.Шевченка - 1934 місце).

Слід зазначити підвищення уваги університетів України до проведення активної імідж-інформаційної політики. На веб-ресурсах багатьох вузів представлена ​​повна, актуальна інформація, яка відображає університетське життя, презентована статистична звітність за основними параметрами діяльності університетів. Це важливий крок до забезпечення «прозорості» і «відкритості» вузів для громадськості.

У висновку відзначимо, що провідні університети країни підвищили вимоги до управлінської культури, до якості людських ресурсів, почали приділяти більше уваги науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність, стали більшою мірою орієнтуватися на високі академічні стандарти, проявляти прагнення бути в авангарді вищої освіти.

Повна інформація про рейтинг «Топ-200 Україна» представлена ​​на сайті www.euroosvita.net

В ході цих обговорень поставало важливе питання: з якої причини університет, який може пишатися своїми досягненнями, як у своїй країні, так і за її межами, не потрапляє в глобальні рейтинги?
Новости
Слова жизни
Фотогалерея