Курсовик - Держава і суспільство: співвідношення понять.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
Пошук навчального матеріалу на сайті

Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням «StudentHelp» , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word. Після такого підвищення оригінальності, ваша робота легко пройдете перевірку в системах антиплагіат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Програма «StudentHelp» працює за унікальною технологією так, що на зовнішній вигляд, файл з підвищеною оригінальністю не відрізняється від початкового.


Найменування:


Курсовик Держава і суспільство: співвідношення понять

інформація:

Тип роботи: Курсовик. Доданий: 14.1.2013. Рік: 2012. Сторінок: 28. Унікальність по antiplagiat.ru:

Опис (план):

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ   Пошук навчального матеріалу на сайті   Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням   «StudentHelp»   , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word

ЗМІСТ
ВСТУП 3
ГЛАВА 1. ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ НА ТОВАРИСТВО, ДЕРЖАВА, А ТАКОЖ СПІВВІДНОШЕННЯ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 5
Глава 2. ТОВАРИСТВО І ДЕРЖАВА: поняття та структуру 11
2.1 Поняття суспільства в науці теорії держави і права та його структура 11
2.2 Поняття, ознаки, структура держави 14
ГЛАВА 3. СПІВВІДНОШЕННЯ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ 18
3.1 Співвідношення громадянського суспільства і держави 18
3.2 Значення держави в життя суспільства 21
ВИСНОВОК 24
Список використаних джерел 26
ДОДАТКИ
ВСТУП
Проблема співвідношення громадянського суспільства і держави, що є предметом дослідження, належить до числа фундаментальних наукових проблем, яка хвилювала людство протягом багатьох століть. Вона з'явилася з виникненням держави. З тих пір питання про взаємовідносини влади і суспільства стоїть у центрі загальної уваги, що стало причиною багатьох соціальних конфліктів, політичних переворотів та революцій. Ця проблема актуальна і зараз. Актуальність теми дослідження також обумовлюється тим, що в сучасній науці теорії держави і права існує досить багато позицій, які відображають думку вчених з проблеми співвідношення суспільства і держави взагалі і правової держави та громадянського суспільства зокрема, немає єдиної думки з цього питання.
Метою даної роботи є дослідження співвідношення і взаємодії суспільства і держави.
Для досягнення цілей дослідження були вирішені такі завдання:
- дослідження структури і ознак громадянського суспільства;
- аналіз поняття та сутності держави як соціально-політичного феномена;
- вивчення і аналіз спільних і відмінних ознак, що дозволяють зробити висновки про співвідношення понять «суспільство» і «держава».
Об'єктом дослідження в роботі з'явилися суспільство і держава як соціальні структури.
Предметом дослідження виступають праці вчених і наукові статті по темі.
Методологічною основою дослідження є матеріалістична теорія пізнання. Методику дослідження склали загальнонаукові методи пізнання (дедукція і індукція, аналіз і синтез), а також ряд частнонаучних методів: історико-правовий, формально-логічний, системно-структурний.
Теоретичну основу дослідження склали праці таких вчених як С. С. Алексєєв, А. Бендза, П. І. Новгородцев, В. Смольков, Н. І. Матузов, А. В. Малько, А.С. Пиголкин, В. М. Корельський, В. Д. Перевалов, В. А. Четвернин та інших.
ГЛАВА 1. ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ НА ТОВАРИСТВО, ДЕРЖАВА, А ТАКОЖ СПІВВІДНОШЕННЯ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
Перед початком дослідження співвідношення держави і суспільства, слід сказати про те, що розвиток вчення про суспільство і державу і їх взаємодії і співвідношенні пройшло досить тривалий шлях. Дійсно, протягом всієї історії людства найбільш прогресивні філософи і мислителі намагалися створити модель ідеального суспільного устрою, засновані на засадах розуму, волі, і справедливості. Формування громадянського суспільства зв'язувалося з проблемами вдосконалення держави, піднесення ролі права і закону.
Цікаво відзначити, що античні мислителі не поділяли «суспільство» і «держава». Так, наприклад, Арістотель визначав держава як достатню для самодостатнього існування сукупність громадян, тобто не що інше, як громадянське суспільство ........
ВИСНОВОК
Проблема співвідношення громадянського суспільства і держави, що є предметом дослідження в цій роботі, належить до числа фундаментальних наукових проблем, яка хвилювала людство протягом багатьох століть. Вона з'явилася з виникненням держави і з тих пір питання про взаємовідносини держави і суспільства стоїть у центрі загальної уваги.
Ідея громадянського суспільства пережила тривалу еволюцію в історії політичної думки, і при цьому воно практично завжди сприймалося як щось протилежне державі. Виняток становили уявлення античних філософів, в яких суспільство і держава не розділялися, що пояснювалося політичним устроєм держав в той період.
У сучасному розумінні громадянське суспільство являє собою систему самостійних і незалежних від держави, громадських інститутів і відносин, в завдання яких входить забезпечення умов для самореалізації окремих індивідів і колективів, задоволення приватних індивідуальних чи колективних інтересів і потреб. Структура такого суспільства є єдністю кількох систем: соціальної (у вузькому сенсі слова), економічної, політичної, духовно-культурної та інформаційної.
Держава є політичною організацією влади в суспільстві, що володіє рядом ознак, що дозволяють відрізнити її від інших організацій суспільства. До числа зазначених ознак відносяться, зокрема, такі як наявність території, державний суверенітет, наявність системи органів, наявність податків і зборів, наявність права і ряд інших.
Суспільство і держава логічно припускають один одного - одне немислимо без іншого. У той же час суспільство є первинним: воно є вирішальною соціально-економічною передумовою держави. Суспільство і правове держава - не відсічені і не ізольовані одна від одної частини, а взаємообумовлені, хоча і не ототожнюються системи. Зв'язки між ними жорстко детерміновані, так як держава - форма організації суспільства, і вже, тому вони нерозривні.
Держава має в житті суспільства істотне значення, виконуючи дві основні ролі: роль регулятора суспільних відносин і роль «устранітеля» відносин, здатних завдати суспільству шкоду.
Список використаних джерел
1. Російська Федерація. Конституція (1993). Конституція Російської Федерації (з поправками від 30 грудня 2008 року) [Текст]: [прийнята 12 грудня 1993 р] // Російська газета 1993.- 25 грудня; Відомості Верховної РФ 2009.- № 4.- ст. 445.
2. Російська Федерація. Закони. Про судову систему РФ: федеральний конституційний закон РФ від 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. Від
6 грудня 2011 року) // Російська газета 1997.-№3; Відомості Верховної РФ 2011 р.- № 50.- ст. 7334.
3. Російська Федерація. Президент РФ. Укази. Положення про Федеральній службі виконання покарань. Затверджено Указом Президента Російської Федерації від 13 жовтня 2004 р № 1314 (в ред. Указу Президента РФ від 17.11.2008 № +1625) // Бюлетень нормативних актів виконавчої власті.-2004. №18. С. 11-13.
4. Агєєв М. Громадянське суспільство і його цінності [Текст] / М. Агєєв // Социс. -2003. б-№7. - С. 41-43
5. Алексєєв С. С. Теорія права [Текст] / С. С. Алексєєв - М .: БЕК, 1998.-224 с.
6. Бендза А. Формування громадянського суспільства в Росії [Текст] / А. Бендза // Суспільні науки і сучасність. -2003.- № 3-.З. 22
7. Вітюк В. В. Становлення ідеї громадянського суспільства та її історична еволюція [Текст] / В. В. Вітюк.- М .: Інститут соціології РАН, 2005. -340 с.
8. Галкін А., Красін Ю. Проблеми формування громадянського суспільства. [Текст] / А. Галкін, Ю. Красін. - М .: Інститут соціології Російської академії наук, 2000. - 190 с.
9. Ільїн М. Коваль В. Дві сторони однієї медалі: громадянське суспільство і правова держава [Текст] / М. Ільїн // Поліс.-1992.- №1. -
С. 5-7
10. Нерсесянц BC Історія правових і політичних вчень [Текст] / В. С. Нерсесянц.- М., 2000.- 810 с.
11. Новгородцев П.І. Становлення і розвиток громадянського суспільства [Текст] / П. І. Новгородцев.- М .: ИНФРА-М, 2005.- 259 с.
12. Руткевич Е. Історія становлення і розвитку громадянського суспільства [Текст] / Е. Руткевич // Держава і право 2002.- №5.- С. 12-16
13. Смольков В. Громадянське суспільство і шляхи його формування [Текст] / В. Смольков // Оглядач. -2002.- № 20.- С. 34
14. Теорія держави і права [Текст] / Под ред. Н. І. Матузова, А. В. Малько.- М .: МАУП, 2000.- 776 с.
15. Теорія держави і права: Підручник [Текст] / Пиголкин А.С, Головістікова О.М., Дмитрієв Ю.А., Саїдов А.Х .; Під ред. А.С. Пиголкина. - М .: Юрайт-Издат, 2005. - 680 с.
16. Теорія держави і права [Текст] / Под ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова.- М .: НОРМА- ИНФРА М, 1999.- 570 с.
17. Четвернин В.А. Демократичне конституційне держава: введення в теорію [Текст] / В. А. Четвернін.- М., 2000.- 187 с.
18. - Лекції з теорії держави і права. Тема 7 «Сутність держави та її ознаки».* Примітка. Унікальність роботи вказана на дату публікації, поточне значення може відрізнятися від зазначеного.

Новости
Слова жизни
Фотогалерея