Реферат - Поняття і сутність державної служби в Російській Федерації.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
Пошук навчального матеріалу на сайті

Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням «StudentHelp» , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word. Після такого підвищення оригінальності, ваша робота легко пройдете перевірку в системах антиплагіат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Програма «StudentHelp» працює за унікальною технологією так, що на зовнішній вигляд, файл з підвищеною оригінальністю не відрізняється від початкового.


Найменування:


Реферат Поняття і сутність державної служби в Російській Федерації

інформація:

Тип роботи: Реферат. Предмет: Правознавство. Доданий: 10.02.2015. Рік: 2014. Сторінок: 20. Унікальність по antiplagiat.ru:

Опис (план):

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ   Пошук навчального матеріалу на сайті   Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням   «StudentHelp»   , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word

зміст
Введение .............................................................................. ..3
1.Поняття державної служби ............................................................... ..4
1.2 Походження, сутність і значення державної служби ... 7
1.3 Принципи державної служби ....................................... 9
1.4 Функції державної служби ....................................... 14
2. Види державної служби РФ ............................................. 15
2.1 Державна цивільна служба .................................... 16
2.2 Військова служба ............................................................... .17
2.3 Правоохоронна служба ................................................ 17
2.4 Інші класифікації видів державної служби ............... 18
Висновок ........................................................................... .19
Список використаної літератури ............................................................... 20
Вступ
На державній службі Російської Федерації лежить велика відповідальність за збереження російського суспільства і держави. У Росії з її величезними просторами, найбільш протяжними в світі межами і найскладнішим в світі складом населення на державних службовців лежить історична місія не тільки забезпечення стабільності і громадянського миру, а й примноження національного багатства.
Відповідно до Конституції РФ, федеральними законами та законодавством суб'єктів федерації в нашій країні по суті заново відбудовується інститут державної служби, призначений для регуляції публічно-правових відносин. Аксіомою державного будівництва є обов'язкове формування професійного чиновництва, відповідного завданням держави, його цілям, політичного устрою і функцій. Держава не може існувати без спеціально створеного апарату, без ефективної системи державної служби.
Дана робота націлена на те, щоб вивчити сучасний стан справ в сфері методологічного і нормативно-правового регулювання такого явища як державна служба Російської Федерації. З огляду на, що законодавство останніх років досить бідно підходить до питання про зміст основних понять, ми вдамося не тільки до правових актів, а й до теоретичних розробок провідних російських правознавців і політологів.
1. Поняття державної служби
Визначення поняття «державна служба»:
Згідно зі статтею 1 Федерального закону «Про систему державної служби Російської Федерації» від 27.05.2003 №58-ФЗ:
Державна служба - це професійна службова діяльність громадян Російської Федерації із забезпечення виконання повноважень:
? Російської Федерації;
? федеральних органів державної влади, інших федеральних державних органів;
? суб'єктів Російської Федерації;
? органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, інших державних органів суб'єктів Російської Федерації;
? осіб, що заміщають посади, встановлювані Конституцією Російської Федерації, федеральними законами для безпосереднього виконання повноважень федеральних державних органів;
? осіб, що заміщають посади, встановлюються конституціями, статутами, законами суб'єктів Російської Федерації для безпосереднього виконання повноважень державних органів суб'єктів Російської Федерації.
Таке законодавче трактування змісту поняття «державна служба» теоретиками з питань системи державного управління визнається дещо обмеженим. Так в підручнику Ігнатова В.Г. наводиться аналіз робіт вчених, які визнають, що діяльнісний підхід, що передбачає, що державна служба - це «професійна діяльність ...», - дозволяє вивчити цілі і функції державної служби, технології збору та обробки інформації, вироблення та організації виконання рішень і т.д. , проте його недостатньо для встановлення сутності державної служби.
Служіння державі при такому підході зводиться до служіння державному органу або особі, заміщає посаду. Внаслідок цього в стороні залишаються проблеми використання державними службами прерогатив державної влади, реалізації законів держави, а також соціальні завдання державної служби.
З давніх-давен в Росії під словом «служба» розумілося відношення, зв'язок, обов'язок боргу, вірності, відданості, готовності виконувати справу, надавати послугу, захищати інтереси.
Передбачалося, що служба має не тільки матеріальні вимірювання у вигляді часу служби або вироблених продуктів. Вона полягає в духовній, ідейної, ціннісної обов'язки того, кому служать, і того, хто служить. Більш того, - в їх спільній власності до якого-небудь великого і важливого для них ідеалу, інтересу, справі.
В даний час багато вчених дивляться на державну службу ширше і пропонують її розуміння як державно-правового і соціального інституту. Таке розуміння вимагає комплексного підходу, широкого використання знань філософії, політології, соціології, економічної теорії, макро- і мікроекономіки, соціального менеджменту, державного і муніципального управління, корпоративної культури та ін. Тільки на такій основі можна зосередити увагу на освоєнні практичних умінь і навичок, конкретних технологіях управлінської діяльності, методах аналізу і вирішення конкретних проблем державних органів влади.
При вивченні державної служби потрібно враховувати і точку зору, що трактує державну службу як систему публічно-правових відносин між державою і службовцям, заснованих на підпорядкуванні і мають своїм змістом обов'язкову діяльність, що йде від імені держави і спрямовану до здійснення державного завдання. Такий підхід дозволяє в повній мірі врахувати управлінські, організаційні, економічні, правові, психологічні та багато інших аспектів державної служби, зрозуміти сутність бюрократії як професійного і соціального прошарку суспільства, державного службовця як громадянина і людини та ін.
Повною мірою відображає всі сторони і сутність державної служби поняття, запропоноване вченими Російської академії державної служби:
Державна служба - це діяльність з виконання в межах повноважень прерогатив державної влади та управління; сукупність правових, соціальних і організаційних норм, правил, стандартів, традицій по реалізації Конституції і законів держави, його політичних, економічних, соціальних завдань; публічно-правове відношення між державою і державним службовцям з приводу умов, методів і результатів служіння державі і суспільству.
Однак громіздкість цього визначення дозволяє віддати перевагу поняттю, запропонованому професором Г.В. Атаманчук:
Державна служба - це практичне і професійне участь громадян у здійсненні цілей і функцій держави у вигляді виконання державних посад, заснованих в державних органах.
Правда, тут варто зробити уточнення з приводу державних посад, оскільки, наприклад, Федеральний Закон «Про державну цивільну службу Російської Федерації» №79-ФЗ від 27 липня 2004 р під державною посадою має на увазі посаду, що встановлюється особливим правовим актом для безпосереднього вико .. ......
Список літератури
1.Конституция Російської Федерації 12 грудня 1993 року. - М .: Видавництво «Спарк», 1995. - 52 с.
2.Федеральний Закон «Про систему державної служби Російської Федерації» від 27.05.2003 №58-ФЗ - www.rg.ru - офіційний сайт «Російської газети» - Федеральний випуск №103 (3217) від 31 травня 2003 р
3.Федеральний Закон «Про державну цивільну службу Російської Федерації» №79-ФЗ від 27 липня 2004 - www.rg.ru - офіційний сайт «Російської газети» - Федеральний випуск №3539 від 31 липня 2004 р
4.Государственная громадянська служба. Підручник / За ред. проф. В.Г. Ігнатова. - М .: ІКЦ «МарТ», 2005. - 512 с.
5.Граждан В.Д. Державна цивільна служба: підручник / В.Д. Громадян. - М .: КНОРУС, 2007. - 496 с.
6.Овсянко, Д.М. Державна служба Російської Федерації: Учеб. посібник. - М .: МАУП, 2007. - 301 с.
7.Служебное право (Державна цивільна служба): Навчальний посібник / Заг. ред. Барціц І.М. - М .: ІКЦ «МарТ», 2007. - 480 с.


Дивитися схожі роботи
* Примітка. Унікальність роботи вказана на дату публікації, поточне значення може відрізнятися від зазначеного.

Новости
Слова жизни
Фотогалерея