Журнал реєстрації інструктажу на робочому місці

  1. Вид основного розділу журналу:
  2. контрольна пломба
  3. Нормативні матеріали:
  4. Корисна інформація:

Журнал реєстрації інструктажу на робочому місці - застосовується для запису, обліку та реєстрації відомостей про осіб пройшли інструктаж і про керівників проводили інструктаж з охорони праці.

Журнал реєстрації інструктажу на робочому місці

Вид основного розділу журналу:

Вид основного розділу журналу:


Журнали з охорони праці необхідні, щоб контролювати роботу в галузі охорони праці, дотримання встановлених термінів проведення інструктажів. В організації обов'язково повинні вестися журнали з техніки безпеки відповідно до ГОСТ 12.0.004-2015 «Організація навчання безпеки праці. Загальні положення".

Порядок проведення інструктажів, навчання та перевірки знань на конкретному підприємстві повинен бути регламентований Положенням з охорони праці. Воно повинно бути затверджено керівником, погоджено профспілкою. Форма журналу для реєстрації інструктажу на робочому місці є додатком до Положення та повинна бути єдиною для всіх підрозділів підприємства.

Бланки журналів зберігаються у інженера з охорони або іншого працівника, на якого наказом покладено цей обов'язок. Працівник, відповідальний за проведення інструктажу на робочому місці (майстер ділянки, начальник цеху чи служби), отримує журнал у інженера з ОП.

Журнал повинен бути прошнурований, пронумерований, завірений печаткою підприємства і підписом керівника.

Згідно ГОСТ 12.0.004-2015 "Організація навчання безпеки праці. Загальні положення":

7.2.1. Первинний інструктаж на робочому місці до початку виробничої діяльності проводять:

  • з усіма знову прийнятими на підприємство (колгосп, кооператив, орендний колектив), перекладаються з одного підрозділу в інший;
  • з працівниками, які виконують нову для них роботу, приїздить у відрядження, тимчасовими працівниками;
  • з будівельниками, які виконують будівельно-монтажні роботи на території діючого підприємства;
  • зі студентами та учнями, які прибули на виробниче навчання або практику перед виконанням нових видів робіт, а також перед вивченням кожної нової теми під час проведення практичних занять в навчальних лабораторіях, класах, майстернях, дільницях, при проведенні позашкільних занять в гуртках, секціях.

Примітка. Особи, які не пов'язані з обслуговуванням, випробуванням, налагодженням і ремонтом обладнання, використанням інструменту, зберіганням і застосуванням сировини і матеріалів, первинний інструктаж на робочому місці не проходять.

Перелік професій та посад працівників, звільнених від первинного інструктажу на робочому місці, стверджує керівник підприємства (організації) за погодженням з профспілковим комітетом і відділом (бюро, інженером) охорони праці.

7.2.2. Первинний інструктаж на робочому місці проводять за програмами, розробленими і затвердженими керівниками виробничих і структурних підрозділів підприємства, навчального закладу для окремих професій або видів робіт з урахуванням вимог стандартів ССБТ, відповідних правил, норм, і інструкцій з охорони праці, виробничих інструкцій та іншої технічної документації . Програми погоджують з відділом (бюро, інженером) охорони праці і профспілковим комітетом підрозділу, підприємства.

Приблизний перелік основних питань первинного інструктажу на робочому місці дано при застосуванні 5.

7.2.3. Первинний інструктаж на робочому місці проводять з кожним працівником або учням індивідуально з практичним показом безпечних прийомів і методів праці. Первинний інструктаж можливий з групою осіб, які обслуговують однотипне обладнання, і в межах загального робочого місця.

7.2.4. Всі робітники, в тому числі випускники профтехучилищ, навчально-виробничих (курсових) комбінатів, після первинного інструктажу на робочому місці повинні протягом перших 2 - 14 змін (залежно від характеру роботи, кваліфікації працівника) пройти стажування під керівництвом осіб, призначених наказом ( розпорядженням, рішенням) по цеху (дільниці, кооперативу і т.п.).

Примітка. Керівництво цеху, дільниці, кооперативу тощо за погодженням з відділом (бюро, інженером) охорони праці і профспілковим комітетом може звільняти від стажування працівника, що має стаж роботи за фахом не менше 3 років, що переходить з одного цеху в інший, якщо характер його роботи та тип обладнання, на якому він працював раніше , не змінюється.

7.2.5. Робочі допускаються до самостійної роботи після стажування, перевірки теоретичних знань і набутих навичок безпечних способів роботи.

контрольна пломба

Журнал опломбований номерний індикаторної голографічного пломбою .

Згідно ГОСТ 31282-2004 контрольна пломба - унікальне індикаторний пристрій одноразового застосування, призначене для виявлення факту несанкціонованого доступу.


Перед початком роботи з Журналом необхідно заповнити титульний лист і заверительную напис. Обов'язково вписати номер пломби до відповідного рядка, без цього Журнал не вважається опломбованим.

Нормативні матеріали:

Які вимоги пред'являються до журналів обліку і як повинен бути оформлений журнал відповідно до цих вимог, дивіться в нашому відеоролику.

Корисна інформація:

Примірний перелік ОСНОВНИХ ПИТАНЬ

ПЕРВИННОГО інструктажу НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

1. Загальні відомості про технологічний процес і обладнанні на даному робочому місці, виробничій дільниці, в цеху. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що виникають при цьому технологічному процесі.

2. Безпечна організація та утримання робочого місця.

3. Небезпечні зони машини, механізму, приладу. Засоби безпеки обладнання (запобіжні, гальмові пристрої та огорожа, системи блокування та сигналізації, знаки безпеки). Вимоги щодо попередження електротравматизму.

4. Порядок підготовки до праці (перевірка справності обладнання, пускових приладів, інструменту та пристосувань, блокування, заземлення та інших засобів захисту).

5. Безпечні прийоми та методи роботи; дії при виникненні небезпечної ситуації.

6. Засоби індивідуального захисту на даному робочому місці і правила користування ними.

7. Схема безпечного пересування працюючих на території цеху, дільниці.

8. Внутрішньоцехові транспортні та вантажопідйомні засоби і механізми. Вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах і транспортуванні вантажів.

9. Характерні причини аварій, вибухів, пожеж, випадків виробничих травм.

10. Заходи попередження аварій, вибухів, пожеж. Обов'язки і дії при аварії, вибуху, пожежі. Способи застосування наявних на ділянці засобів пожежогасіння, протиаварійного захисту та сигналізації, місця їх розташування.

Семінари по темі:

Слова жизни
Фотогалерея