Система стандартів безпеки праці, Питання для обговорення - Охорона праці в туристському комплексі Бібліотека російських учебніковів

Основним напрямком робіт зі стандартизації в галузі охорони праці є розвиток. Системи стандартів безпеки праці (ССБТ) на державному, галузевому рівнях. Принцип побудови цієї системи регламентується. Держс стандартом "Основні положення" Зараз. ССБТ встановлює наступні вимоги: до організації робіт і організаційно-методичні положення з побудови системи; виробничого обладнання та процесів; засобів захисту п рацюючіх; безпеки будівель 1 споруд, а також нормам за видами небезпечних і шкідливих виробничих факторовів.

Основним завданням стандартизації в галузі безпеки праці є забезпечення охорони здоров'я туристів і безпеки праці працюючих. Об'єктами стандартизації є вимоги, норми безпеки праці та виробничої санітар рії, запобіжні пристосування і. Інші засоби захисту працюючих з урахуванням специфіки виконуваних Робет.

Нормативно-технічна документація з безпеки праці підрозділяється на наступні категорії: державні (ГОСТ); галузеві (ГОСТ), технічні умови (ТУ).

В. Державної стандартизації для. ССБТ встановлена ​​?? система, зашифрована під цифрою 12, і п'ять діючих підсистем, що мають: шифр підсистеми, найменування підсистеми:

0 - організаційно-методичні стандарти;

1 - стандарти вимог і норм за видами небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

2 - стандарти вимог безпеки до виробничого обладнання;

3 - стандарти вимог безпеки до виробничих процесів;

4 - стандарти вимог безпеки до засобів захисту працівників;

5 - стандарти вимог безпеки до будівель і споруд; 6-9 - резерв.

Для практичного використання стандарту слід знати шифр підсистеми, порядковий номер стандарту і рік реєстрації (рис 12). Вимоги, встановлені стандартами. ССБТ відповідно до галузі їх поширення, повинні б бути враховані в стандартах і ?? технічні умови щодо. ГОСТ, нормативно-технічної, конструкторської, технологічної та проектної документації. ССБТ не виключає дії норм і правил, затверджених органами. Державного ого нагляду згідно положення про ці органгані.

Впровадження стандартів. ССБТ, що встановлюють вимоги безпеки на робочих місцях, здійснюється на основі плану організаційно-технічних заходів, які розроблялися службами охорони праці головного енергетики ика, головного механіка та іншими, а потім затверджувалися керівником підприємства. Роботи, включені в план організаційно-технічних заходів щодо впровадження стандартів, повинні бути враховані в планах підприємств по розділах виробництва, нової техніки, капітального будівництва, матеріально-технічного постачання, підготовки кадрів; в комплексних планах поліпшення умов охорони праці та санітарно-озд оровчіх заходів: в угодах з охорони праці, прикладених до колективних договорів: в планах соціально-економічного розвитку перед підприємствам.

рис 12. Структура позначення стандартів. ССБТСБП.

Загальне керівництво роботами по впровадженню стандартів. ССБТ здійснює керівник або головний інженер туристського комплексу.

Стандарти підприємств з безпеки праці (СПП. БП) є основними регламентуючими документами системи управління охороною праці і використовуються як організаційно-методична, техніко економічна і правова про основа системи. У цих стандартах визначені вимоги організаційно-методичного характеру, тобто до порядку та змісту організації робіт із забезпечення безпеки праці і тільки на даному предпріятійі.

Загальне керівництво розробкою. СПП. БП здійснюється керівником (або заступником) підприємства. Організаційно-методичне керівництво виконує служба охорони праці або в залежності від конкретних умов, спеціально в призначені керівником підприємства ліцбі.

Перелік планованих до розробки. СПП. БД включається окремим розділом в річні плани по стандартизації підприємства, а при їх відсутності складається самостійний річний план розробки. СПП. БП на основі Переп'є тивні плану підприємства з розробки до впровадження. СПП. Б.

Розробка стандарту підприємства починається з аналізу фактичного рівня стану охорони праці на підприємстві. При цьому необхідно проаналізувати ефективність раніше проведених на підприємстві технічних організаційних і економічних заходів щодо забезпечення безпечних умов трудаі.

Розробка стандарту підприємства здійснюється комісією (робоча група) під керівництвом головного інженера. Основними вихідними даними є діючі норми і правила з охорони праці. Стандарт підприємства зат підтверджується керівником (заступником керівника), вводитися в дію наказом, що встановлює дату його впровадження. План організаційно-технічних заходів розробляється при необхідності і також затверджується керівником підприємства. СПП. БП можуть затверджуватися без обмеження терміну дії або на обмежений стротрок.

1. Дайте визначення терміна «охорона праці» ".

2. Назвіть законодавчі акти з охорони праці в Украінеі.

3 визначте, які органи державного нагляду здійснюють нагляд в туристському комплексеі.

4. Хто з працівників туркомплексу може бути головою комісії з охорони праці профкому (електрик, інженер з охорони праці, бухгалтер, головний інженер, адміністратор) ??

5. Який вид контролю за станом охорони праці здійснює профспілкова організація ??

6. Перерахуйте обов'язки громадського інспектора з охорони трудаі.

7. Назва види відповідальності за порушення законодавства , Норм 1 правил охорони трудаі.

8. Який порядок накладення дисциплінарних стягнень ??

9. Хто може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за порушення правил охорони праці ??

10. Які існують категорії стандартів безпеки праці ??

11. Організація навчання з охорони праці відповідно до. Законом "Про охорону праці" ".

12. Проведення інструктажів, їх види.

13. Технічні мінімум за чинним торгово-технологічним і холодильним оборудованіемю.

14. Держкомітет України з нагляду за охороною праці та його обов'язки.

15 -. Методи і форми пропаганди знань, передового досвіду, новітніх досягнень науки і техніки в галузі охорони праці.

16 Аналіз стану охорони праці і його узагальнений коефіцієнт рівня.

17. Оцінка ефективності заходів з охорони праці (економічний і соціальний ефект)).

18. Основні витрати в умовах підприємств туристичного комплексу і кількість складових збитку незадовільного стану роботи з охорони трудаі.

19 економічних оцінка впливу стану охорони праці на господарську діяльність туристичного комплексау.

20 державних нагляд і громадський контроль за охороною праці і.

21. Право державних інспекторів нагляду за охороною трудаі.

22. Посадові особи органів державного нагляду і їх відповідальність за охороною праці відповідно до законодательствум.

23. Роль професійних спілок 1 їх контроль за дотриманням нормативних актів про охорону трудаі.

ССБТ встановлена ​​?
ССБТ відповідно до галузі їх поширення, повинні б бути враховані в стандартах і ?
4. Хто з працівників туркомплексу може бути головою комісії з охорони праці профкому (електрик, інженер з охорони праці, бухгалтер, головний інженер, адміністратор) ?
5. Який вид контролю за станом охорони праці здійснює профспілкова організація ?
8. Який порядок накладення дисциплінарних стягнень ?
9. Хто може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за порушення правил охорони праці ?
10. Які існують категорії стандартів безпеки праці ?
Новости
Слова жизни
Фотогалерея