Становлення і розвиток банківської системи України - Банківські операції Бібліотека російських учебніковів

Законодавче забезпечення функціонування банківської системи України було здійснено з прийняттям в 1991 р Закону України "Про банки і банківську діяльність" Фактично діяльність комерційних банківс ських установ на території України почалася раніше. Умовно можна виділити кілька тимчасових етапів створення та розвитку національної банківської сістемиької системи:

1988-1990 рр - створення прототипу системи українських комерційних банків в складі банківської системи. СРСР ;;

1991 р - I півріччя 1992 року - перереєстрація українських комерційних банків і початок формування банківської системи України як незалежної держави, і;

II півріччя 1992 р - 1993 р ?? - розвиток банківської системи України на етапі становлення економічного і політичного суверенітету; у;

1994-1996 рр - розвиток банківської системи на першому етапі реалізації курсу економічних реформ монетарними методами ;;

1997-1998 рр - розвиток банківської системи в умовах поглиблення фінансово-економічної кризи, поступового переходу до поєднання монетарних методів управління економікою із заходами щодо її структурног го реформування.

1999 р - по теперішній час - розвиток банківської системи в умовах реструктуризації економіки, падіння прибутковості банківських операцій, укрупнення і консолідації капіталу банковв.

Перший етап в історії створення українських комерційних банків був пов'язаний зі спробою державного (директивного) реформування банківської системи . СРСР при здійсненні курсу на перебудову економіки, п проголошеного радянським урядом. На цьому етапі українські комерційні банки реєструвалися в. Москві як:

- комерційні банки, створені на основі установ. Державного банку. СРСР і продовжували діяти зі статусом державних банків (Промстройбанк, "Україна" ,. Укрсоцбанк ,. Ощадбанк ,. Укрексімбанк); ксімбанк);

- галузеві та відомчі комерційні банки (Монтажспецбанка ,. Укрснаббанк ,. Трансбанк);

- філії великих російських комерційних банків (Інкомбанк ,. Столичний і ін.) ;;

- державні та кооперативні комерційні установи, що мали право здійснювати фінансово-кредитну діяльність.

У 1991 р, відразу після проголошення незалежності України, почався другий етап - перереєстрація комерційних банків в Українській республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово ово-кредитних установ. При цьому в більшості комерційних банків відбулися істотні зміни в складі їх учасників. Так, державні комерційні банки ( Промінвестбанк ,. АПБ "Україна" ,. Укрсоцбанк) були акціоновані клієнтами та персоналом банкіоналом банків.

Третій етап в історії розвитку банківської системи України пов'язане зі створенням нових банків, які залучали значний приватний капітал, капітал спільних та малих підприємств, акціонерних товариств, а а також кошти державних бюджетних та позабюджетних фондів. У цей період, на тлі розвитку жорсткої інфляції з ознаками гіперінфляції та критичного скорочення обсягів виробництва і розміру валового внут ня продукту, в Україні була створена значна кількість дрібних комерційних банків, орієнтованих на обслуговування попиту на короткострокові кредити для торговельно-посередницької діяльності і здається них отримувати прибуток на інфляційних процесах в економіці протягом 1993 р ?? в Україні було створено близько 100 дрібних, так званих кишенькових, комерційних банків такого тіпіпу.

Досвід, отриманий протягом перших 3 років будівництва економіки незалежної України, був значною мірою використаний на четвертому етапі розвитку банківської системи нашої держави. Цей період характеризується уеться початком проведення радикальної економічної реформи на основі застосування монетарних методів управління економікою протягом 1994 - 1996 рр. Національний банк України (НБУ) встановив і ввів в п рактіку єдині правила діяльності українських банків. Завдяки ефективним діям. НБУ і уряду в цей період вдалося призупинити інфляцію, невиправдано високе зростання цін і падіння виробництва. Факт фінанс ової стабілізації в економіці України в другій половині 1996 р визнаний експертами у всьому світі. Підтвердженням цього факту служить грошова реформа, яка була успішно проведена восени 1996 г. Другий озн акою успішного здійснення економічних перетворень стало підвищення інтересу до української економіки з боку міжнародних фінансових організацій. За період з 1994 по 1996 р в Україні було зареєстровано 1 4 представництва іноземних банків і банків за участю іноземного капіталу. За цей же час іноземні інвестиції в економіку України зросли майже в чотири рази - з 366 900 000 до 1 млрд 223 млн дол .. СШмлн дол .. США.

Разом з тим успіхи, досягнуті у фінансовій сфері монетарними методами, практично не були підкріплені стабілізацією виробництва, структурним реформуванням і супроводжувалися нагромадженням істотних проб проблем і негативних тенденцій як на мікро-, так і на макроекономічному рівні. На додаток до цього - критичні недоліки в здійсненні бюджетної політики, висловилися в напрямку зусиль на максимізацію зовнішніх і внутрішніх короткострокових запозичень замість спроб реалізації політики збалансування державних витрат в межах реальних бюджетних надходжень. Все це призвело фінансово-економічна криза в Україні, активний розвиток якої припав на 1998 р результаті комерційні банки втратили найбільш привабливі сегменти ринку: ринок державних зобов'язань і валютний ринок . Унаслідок значної девальв ції курсу національної валюти сукупний каітал

українських банків зменшився в середньому на 30 - 35%. Ці та інші фактори разом з жорсткими регулятивними обмеженнями, які були накладені. Національним банком України на діяльність комерційних банків, в визначили основним завданням п'ятому етапі не інтенсифікацію розвитку банківських установ та максимізацію прибутковості їх діяльності, а забезпечення фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності і банківської системи в цілому.

Україна, як і інші незалежні держави, що виникли в економічному просторі колишнього. СРСР, задекларувала необхідність побудови ефективної фінансово-кредитної системи ринкового типу. В результаті банківс ську систему, яка виступає основною ланкою фінансово-кредитної системи, створений у вигляді дворівневої структури управління фінансовими ресурсами, яка представлена, по-перше ,. Національний банк України і та його підрозділами, по-друге - комерційними банками різних форм власності, спеціалізації та територіального статусу (рис 11.1).

дворівнева структура банківської системи Україна була визначена фінансовим законодавством 1991 р .. Національний банк в банківській системі є банком верхнього рівня і виконує функції, типові для централ них банків розвинених європейських держав, виступає емісійним і розрахунковим центром, наглядовим органом, банком банків та банкіром уряду України (докладніше про діяльність . НБУ см. розд 2 + 2).

Банки другого рівня складають основу кредитної системи України. Класифікація банків здійснюється за різними ознаками: за формою власності, рівнем спеціалізації, регіонально-територіальною ознакою і т.д .. В Україні функціонують банки різних форм власності, в тому числі і державні. Серед приватних банків переважають банки у формі відкритих і закритих акціонерних товариств залежно від номенклатури осу нюваніх операцій розрізняють універсальні і спеціалізовані банки. В сучасних умовах більшість банків в Україні намагається мати статус універсального банку, хоча багато хто з них ще не можуть надавати пов ний пакет банківських послуг. За територіальною ознакою серед українських банків виділяють регіональні, республіканські і міжнародні банки. Останні створюються у вигляді спільних фінансових підприємств за участю іноземного капіталу і мають право відкривати філії та відділення за межами УкраінУкраїні.

Істотна зміна державних пріоритетів у реформуванні економіки України вимагає швидкої та адекватної реакції на зміни

Істотна зміна державних пріоритетів у реформуванні економіки України вимагає швидкої та адекватної реакції на зміни

. Рис 11. Банківська система Украіниїні

умов економічної і господарської діяльності з боку комерційних банків. До ключових питань, з якими українські банки стикаються на сучасному етапі, слід віднести ::

- реорганізація фінансового сектора національної економіки відповідно до вимог та за сприяння міжнародних фінансових організацій;

- перехід до системи постійного контролю ліквідності та введення нового порядку регулювання діяльності комерційних банків з боку. НБУ;

- впровадження системи регулярного оцінки ефективності діяльності комерційних банків і визначення рейтингових показників;

-створення автоматизованих систем, баз даних, забезпечувати відстеження кредитної історії клієнтів комерційних банків;

- реформування механізму оподаткування банківської діяльності;

- завершення формування системи страхових, резервних та статутних фондів;

- вдосконалення системи фінансового оздоровлення комерційних банків.

В цілому дослідження сучасного стану та перспектив розвитку банківських систем розвинених держав і України потребує виділення найважливіших проблем, які повинні бути вирішені в ході реформування націо альної фінансово-економічної системи

- високий ступінь невідповідності між формами власності та рівнями ефективності діяльності в банківській і виробничо-промисловій сферах;

- нераціональна територіальна структура - висока концентрація банків, а отже, і наявність відчутної конкуренції в великих торгово-промислових центрах і сповнений монополізм двох-трьох банк ков в менш розвинених регіонах

- недостатність правової бази в сфері фінансової діяльності в цілому (захист інтересів клієнтів, механізм банкрутства, злиття банківського і промислового капіталу, трастові операції, венчурний бізнес с, небанківські фінансово-кредитні інститути), а також практична відсутність податкових та інших регулюючих важелів щодо стимулювання інвестиційної діяльності диверсифікації банківських операцій

- незначна участь іноземного капіталу, іноземних банків і їх філій, істотно обмежує приплив іноземних інвестицій.

Про розвиток українських банків слід підкреслити доцільність ліквідації моно-банківських структур, розширення кредитних ринків і проведення політики диверсифікації фінансово-кредитної діяльності. Осіб особливими увага повинна приділятися реструктуризації багатьох банківських установ з метою злиття слабких банків, з одного боку, і підтримки ефективних і стійких банків у виході на міжнародний рівень, з і ншого. Важливу роль має відіграти розширення ліцензування, враховувало б статутні капітали кредитних інститутів і їх матеріально-технічний стан в цілому. Доцільним також є можливість самостійного ви значення банками форм і ступеня участі в господарській діяльності. Нарешті, необхідно виділити одну з найважливіших завдань - підтримання стійкості і надійності банківської діяльності при одночасному забезпеченні необхідного рівня прибутковості банківських операцііацій.

. Контрольні питання

1. Що таке "банк"? Банк "?

2. У чому сутність системи жіророзрахунків ??

3. Який вплив на розвиток банківської справи справило введення в обіг "зобов'язань золотоковалів"? Алів "?

4. Що таке платіжно-розрахункова функція банків ??

5. Що таке ощадно-капіталотворчої функція банків ??

6. Що таке кредитно-інвестиційна функція банків ??

7. У чому полягає ефект банківського мультиплікатора ??

8. Які елементи включає типова структура сучасної банківської системи ??

9. Які загальні риси і відмінності в банківських системах. США ,. Японії і. Німеччині ??

10. У чому полягає сутність основних етапів формування і розвитку банківської системи України ??

11. Що структура банківської системи України ??

12. У чому полягають особливості функціонування українських банків на сучасному етапі ??

1. Що таке "банк"?
Банк "?
2. У чому сутність системи жіророзрахунків ?
3. Який вплив на розвиток банківської справи справило введення в обіг "зобов'язань золотоковалів"?
Алів "?
4. Що таке платіжно-розрахункова функція банків ?
5. Що таке ощадно-капіталотворчої функція банків ?
6. Що таке кредитно-інвестиційна функція банків ?
7. У чому полягає ефект банківського мультиплікатора ?
Новости
Слова жизни
Фотогалерея