Поняття, сутність і принципи банківського кредитування

сторінка 1

В умовах ринкової економіки невід'ємним елементом розвитку економіки є кредитування.

Кредит виступає опорою сучасної економіки, невід'ємним елементом економічного розвитку. З його допомогою мобілізуються і використовуються кредитною системою вільні грошові кошти підприємств, організацій, населення, а також кошти державного бюджету для забезпечення розширеного відтворення.

Успішна діяльність банківських установ сприяє вирішенню різних економічних проблем будь-якої держави. Беручи активну участь у господарському житті суспільства, комерційні банки створюють механізм розподілу і перерозподілу капіталу за сферами і галузями виробництва, що в значній мірі сприяє розвитку економіки. Забезпечуючи всі зростаючі потреби організацій і населення в кредитних ресурсах, банки мають можливість впливати на формування відтворювальної структури в різних галузях економіки. У ролі фінансового посередника банк отримує кошти у кінцевих кредиторів і розподіляє їх серед одержувачів.

Таким чином, створюються необхідні умови для встановлення партнерських відносин між господарюючими суб'єктами, населенням і банками, посилення їх взаємного контролю і відповідальності.

У цій системі відносин надання кредитів - одна з найбільш важливих функцій більшості банків. На думку таких авторів, як М.Ю. Козак, М.С. Марамигін, кредит «висловлює:

- специфічні відносини з приводу зворотного руху вартості (грошових коштів, товарних вартостей);

- відносини між кредитором і позичальником з приводу акумуляції ресурсів і передачі їх у тимчасове користування;

- відносини, що складаються в процесі надання, використання і повернення предмета передачі;

- відносини, при яких власність на предмет передачі залишається у кредитора;

- відносини, основною ознакою яких зворотність »[28, с.307-308].

Кредит має свої особливості, що відрізняють його від інших економічних категорій. Роль кредиту в економіці проявляється на макро і мікрорівні, схема цього впливу показана на малюнку 1

Малюнок 1 - Роль кредиту в економічному розвитку суспільства

Основними нормативними документами, якими керується банківська система Республіки Білорусь в питаннях кредитування є Банківський кодекс Республіки Білорусь та Інструкція про порядок надання (розміщення) банками грошових коштів у формі кредиту та їх повернення, затверджена постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 30 грудня 2003 року № 226 (c урахуванням змін і доповнень). В рамках вимог п. 6 зазначеної інструкції уповноважений орган банку стверджує локальні нормативні правові акти, в яких в обов'язковому порядку повинні знайти відображення:

- обов'язкові умови та порядок надання (розміщення) грошових коштів та їх повернення;

- процедура прийняття рішень про видачу кредитів;

- порядок визначення правоздатності та оцінки кредитоспроможності одержувача кредиту;

- перелік документів, що надаються кредитоотримувачем для отримання кредиту до укладення кредитного договору та протягом строку його дії;

- порядок і випадки контролю за станом закладеного майна;

- порядок і випадки контролю за цільовим використанням кредиту;

- порядок формування і зберігання кредитного досьє;

- спрощена процедура надання мікрокредитів.

Кредитування - надання (розміщення) банком (кредитодавцем) залучених і (або) власних коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності, строковості та забезпеченості c укладенням між кредитодавцем та кредитоотримувачем (юридичною особою, в т.ч. банком , або фізичною особою) кредитного договору, а кредит - кошти, які надаються банком іншій особі в розмірі та на умовах, передбачених кредитним договором [4, с. 49].

Виходячи з даного визначення можна виділити наступні основні принципи банківського кредитування, які надані на малюнку 2.

Малюнок 2 - Основні принципи банківського кредитування

Повернення - головна особливість кредиту як економічної категорії. Даний принцип передбачає необхідність своєчасного повернення отриманих фінансових ресурсів після завершення їх використання кредитоотримувачем.

Терміновість кредитування означає, що кредит повинен бути повернений в суворо певний термін. Дотримання цього принципу необхідно для забезпечення самого існування банків: принципи організації їх роботи не дозволяють вкладати залучені ними кошти у вкладення, які не мають передбачених договором термінів повернення. Виконання кредитоотримувачем зобов'язань за термінами повернення кредиту дозволяє банку виконати свої зобов'язання перед вкладниками і забезпечує отримання ним доходу.

Статті по темі:

Основні принципи формування портфеля інвестицій
1) Безпека вкладень (стабільність доходу, невразливість на ринку інвестиційного капіталу). 2) Прибутковість вкладень. 3) Зростання вкладень. 4) Ліквідність вкладень. Методом зниження серйозних втрат в інвестуванні служить диверсифікація фінансових вкладень (10-15 фін. Активів). Існує певна ...

Споживчий кредит та його види
Споживчий кредит відображає економічні відносини між кредитором і кредитоотримувачем з приводу кредитування кінцевого споживання. Він видається населенню для задоволення споживчих потреб і відрізняється від кредитів, що надаються підприємствам для виробничих цілей, за складом уча ...

Банківський менеджмент, його цілі і завдання, принципи, напрямки
Ефективність діяльності кредитних організацій на сучасному ринку праці в значній мірі визначається станом банківського менеджменту. Банківський менеджмент - це система управління кредитною організацією, заснована на використанні сучасних ефективних форм, засобів і методів управ ...

Новости
Слова жизни
Фотогалерея