КРЕДИТНІ СИСТЕМИ, Поняття кредитної системи, банківська система: принципи побудови, цілі та механізм функціонування

  1. 71 Поняття кредитної системи В теорії існує два підходи до визначення сутності кредитної системи:...

71 Поняття кредитної системи

В теорії існує два підходи до визначення сутності кредитної системи:

- сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці відносини;

- сукупність банків і спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, що здійснюють мобілізацію грошових ресурсів і надають позики

Однак у другому підході є такі недоліки:

- немає основи об'єднання банківського і парабанківськоі систем;

- відсутня мотивація об'єднання установ в пара-банківську систему;

- в повному обсязі парабанківські установи здійснюють позичкові операції

Структура кредитної системи країн з розвиненою ринковою економікою представлена ​​?? на рис 71

на рис 71

. Рис 71. Структура кредитної системи країн з розвиненою економікою

Економічною основою функціонування кредитної системи є кредитні відносини, що виникають в господарському обороті в зв'язку з розбіжність у часі витрат суб'єктів господарювання та отримання ними виручених е ід реалізації продукції коштів результаті в одних підприємств виникає потреба в додаткових коштах для фінансування процесу виробництва, а в інших з'являється значна сума тимчасово вільних средствв.

Вирішення цієї суперечності можливо за допомогою інститутів кредитної системи, в яких акумулюються тимчасово вільні кошти одних суб'єктів ринку і надаються у тимчасове користування іншим, відповідних дає економічним і соціальним потребам суспільства в цілому.

Необхідність і передумови кредитної системи як центральної ланки економіки грунтуються: з одного боку - на розвиток виробництва і розширення торгівлі, що зумовлюють зростання обсягів грошового обігу, а звідси - необхідність його організації, з іншого - виникає необхідність у специфічній формі підприємницької діяльності, пов'язаної з накопиченням і розподілом тимчасово вільних коштів суб'єктів ри нку. У зв'язку з цим і виникли інститути кредитної системи, які діляться на три великі групи: центральні банки, комерційні банки та спеціалізовані кредитно-фінансові установи (ПАРАБАНКОВ).

72 банківських система: принципи побудови, цілі та механізм функціонування

Головною ланкою кредитної системи у будь-якій країні є банки, які здійснюють основну масу кредитних і фінансових операцій

Банк - це установа, створена для залучення грошових коштів і розміщення їх від свого імені на умовах повернення, платності і терміновості

Банківська система - організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв'язку, яка існує в тій чи іншій країні в певний історичний період

Розрізняють два основних типи побудови банківської системи:

- однорівневу;

- дворівневу

Однорівнева банківська система передбачає горизонтальні зв'язки між банками, універсалізацію їх операцій та функцій. Всі банки знаходяться на одній ієрархічній сходинці "виконують аналогічні функції з до кредитно-розрахункового обслуговування клієнтури. Такий принцип побудови банківської системи характерний для економічно слаборозвинених країн, а також для країн з тоталітарним, адміністративно-командної м. Режими управленіяня.

Дворівнева банківська система характерна для країн з ринковою економікою. Вона складається з двох рівнів. Верхній рівень - центральні (емісійні) банки, клієнтами яких є банківські інститути і урядові ст труктура. Нижній рівень - комерційні банки їх клієнти - підприємства, організації, населеніеення.

За дворівневою системою відносини між банками будуються в двох площинах: по вертикалі і по горизонталі. По вертикалі - це відносини підпорядкування між центральним банком як керівним органом усієї бан нківськоі системи і комерційними банками по горизонталі - відносини рівноправного партнерства та конкуренції між комерційними банкаммі.

Основні функції банківської системи:

1. Трансформаційна - зумовлена ​​посередницькою місією банків. Мобілізуючи вільні кошти і передаючи їх різним суб'єктам, банки мають можливість їх трансформатора мовувати (змінювати) на різні строки, розміри, змія еншуе фінансові рісккі.

2. Функція створення грошей і регулювання грошової маси

3. Функція забезпечення стійкості банків та грошового ринку (стабілізаційна), яка проявляється в прийнятті ряду законів та інших нормативних актів, що регламентують діяльність усіх ланок банківської сист теми - від центрального банку до вузькоспеціалізованих комерційних банків, у створенні дієвого механізму державного контролю і нагляду за дотриманням цих законів і за діяльністю банків в целомм.

Новости
Слова жизни
Фотогалерея