Форми і види забезпечення банківських кредитів, Сутність, необхідність і класифікація забезпечення кредитів

Важливою умовою видачі кредиту є його забезпечення. Належне забезпечення кредитної операції суттєво знижує ризик втрат від неповернення кредиту. Однак, надання забезпечення - лише доповнення до кредиту. Клієнт може мати у своєму розпорядженні достатню забезпечення, але не отримати кредит, якщо його кредитоспроможність не досягає певного рівня. Кредитна установа (банк), як правило, не видає кредит, як що спочатку є небезпека, що забезпечення буде використано в якості погашення. Особливо це стосується кредитів на фінансування оборотних коштів підприємств різних форм власності та організаційно-право вих фор форм.

Забезпечення кредиту - це цінності або інші, передбачені діючими нормативними актами кошти мінімізації кредитних ризиків, які служать для кредитора гарантією повного і своєчасного повернення позикових ніком отриманого кредиту та сплати ним встановлених відсотків. Забезпечення кредиту надається позичальником при оформленні кредиту і може перебувати або в користуванні позичальника, або в рас і кредитора (банківського установи) повністю або частково до погашення кредиту.

У практиці видачі банківських кредитів як правові гарантії використовуються різні форми, види і способи забезпечення. При цьому важливого значення набуває чітке визначення понятійного апарату

Зокрема під формою забезпечення розуміємо зовнішній прояв окремих видів забезпечення, об'єднаних в сукупність елементів з однорідними ознаками та вимогами про надання гарантій повернення кредитів, як ки визначають умови, порядок і послідовність дій учасників процесу банківського кредитування і здійснюються відповідним чином з метою мінімізації кредитного ризику і забезпечення прибуткової банк івської діяльно.

Вид забезпечення - класифікаційна одиниця, складовий елемент форми забезпечення, який характеризується конкретними механізмами майнового чи ні і нового характеру надання позичальником гарантій викон вати зобов'язань за кредитним договором.

Спосіб забезпечення - передбачені законодавством або договором спеціальні заходи, які характеризують конкретну процедуру подання та оформлення забезпечення і стимулюють боржників до дотримання встановлю ленних умов і належного виконання ними кредитних зобов'язаний.

Форми, види та способи формують систему кредитного забезпечення. Система кредитного забезпечення - це сукупність форм і видів забезпечення кредитів банків, а також взаємозв'язку між банком і позичальнику. Иком щодо способів та механізмів отримання та реалізації кредитного забезпечення з метою мінімізації кредитного ризику банку.

Забезпечення кредитних зобов'язань позичальників можна класифікувати за різними ознаками (рис. 81)

1. За характером забезпечення можна виділити:

- традиційне забезпечення (застава, гарантія, поручительство, страхування, неустойка і т.д.);

- нетрадиційне забезпечення (переуступка вимоги, переведення боргу, утримання майна боржника, купівля-продаж майна із зобов'язанням зворотного викупу і т.д.)

2. За формою забезпечення:

- майнова (матеріально-правова) форма забезпечення;

- юридична (зобов'язально-правова) форма забезпечення

3. За ступенем покриття забезпечення:

- основне забезпечення;

- додаткове забезпечення

4. В залежності від права володіння і розпорядження:

- з правом володіння і розпорядження заставодавцем (позичальником або майновим поручителем);

- з повним правом володіння і розпорядження заставодержателем (банком-кредитором або третьою особою);

- з частковим правом володіння і розпорядження заставодержателем (банком-кредитором або третьою особою)

5 залежно від повноти забезпечення кредитного зобов'язання:

- повністю покриває кредитне зобов'язання;

- частково покриває кредитне зобов'язання

Р і з 81. Класифікація забезпечення кредитних зобов'язань позичальників

6 залежно від особи, яка надає забезпечення:

- забезпечувальне зобов'язання надається і, якщо необхідно, виконується боржником;

- забезпечувальне зобов'язання надається і в разі необхідності виконується третьою особою (гарантія, поручительство, страхування)

7. В залежності від кількості учасників зобов'язальних відносин:

- двосторонні (банк - позичальник);

- тристоронні (банк - третя особа (гарант, поручитель, страхова компанія) - позичальник);

- багатосторонні

8. За видами забезпечення:

- запорука;

- гарантія;

- порука;

- страхування;

- неустойка (пеня, штраф) і т.д.

9. За видами майна, що надається в забезпечення:

- заставу нерухомого майна (іпотека);

- застава рухомого майна;

- заставу майнових прав;

- заставу цінних паперів і т.д.

10 Залежно від особливостей оформлення забезпечувальних відносин:

- оформляються окремим двостороннім договором (наприклад, при використанні застави);

- оформляються окремим тристороннім договором (при використанні поручительства, страхування і т.д.);

- введенням до кредитного договору окремого пункту відповідного змісту (наприклад, при застосуванні неустойки)

11 Залежно від форми встановлення зобов'язальних відносин:

- оформляються простим письмовою угодою (поручительство, страхування, застава рухомого майна);

- оформляються нотаріально засвідченої письмової угоди (заставу нерухомого майна, космічних об'єктів, а також за бажанням сторін)

12. За часом оформлення забезпечувальних відносин виділяють такі, які оформляються:

- перед укладенням кредитного договору

- на стадії укладання кредитного договору;

- на стадії виконання кредитного договору;

- на стадії пролонгації кредитного договору;

13. Залежно від способу установки забезпечувальні зобов'язання поділяються на:

- законні (встановлюються законом і застосовуються незалежно від волевиявлення сторін);

- договірні (передбачені чинним законодавством, встановлюються за згодою сторін і застосовуються за бажанням кредитора)

14 залежно від моменту вступу в силу зобов'язань виділяються забезпечення, які вступають в силу з моменту:

- підписання письмової угоди про їх застосування або з моменту вступу в силу угоди про позику, якщо умова про забезпечення кредиту введено кредитним договором;

- нотаріального посвідчення забезпечувальної угоди, якщо така умова є обов'язковою для такого виду забезпечення або бажаною для сторін;

- передачі предмета застави, якщо таке майно відповідно до закону або договору повинно знаходитись у заставодержателя, а якщо така передача була здійснена ?? до укладення договору, - то з моменту його сост ладан.

15 залежно від ліквідності предмета забезпечення:

- абсолютно ліквідний;

- високоліквідне;

- ліквідне;

- низьколіквідне;

- неліквідне

16 залежно від способів реалізації забезпечення:

- через пред'явлення вимог до третіх осіб;

- через поступку заставодавцем заставодержателю вимоги, що випливає із заставленого майнового права (заставодержатель набуває право вимагати в судовому порядку переведення на нього заставленого права в моїй омент виникнення права звернення стягнення на предмет застави)

- через реалізацію предметів застави з аукціонів (публічних торгів)

З метою мінімізації ризиків банку щодо неповернення позичальником наданих кредитних коштів в банківській практиці часто використовується поєднання кількох видів забезпечення кредитних зобов'язань по до кредитного договору, наприклад, заставу і неустойка, неустойка і гарантії, заставу і страхування худий.

У процесі здійснення банківського кредитування кредитний договір, як правило, може впливати на забезпечувальну угоду декількома способами:

а) за припинення дії кредитного договору припиняється дія забезпечувального зобов'язання (наприклад, застави або поручительства);

б) за виконання позичальником частини своїх зобов'язань за кредитним договором відповідно зменшуються кількісні характеристики забезпечувального зобов'язання;

в) визнання недійсним кредитного договору призводить недійсність зобов'язання, його забезпечує

У практиці вітчизняних банківських установ використовуються різноманітні форми і види забезпечення виконання кредитних зобов'язань позичальником зокрема, можна назвати наступні:

1) майнова форма забезпечення кредитів. Під майновою формою забезпечення розуміємо джерело погашення боргу за рахунок отримання коштів від реалізації певного майна позичальника, тобто в якості носія гара. Антії повернення кредиту виступає різне майно позичальника. До майнової форми відносяться такі види забезпечення кредитів банковв:

- заставу нерухомого майна (іпотека);

- застава рухомого майна (транспортний засіб залишається в користуванні позичальника - автотранспорт, товари в обороті, побутова техніка тощо);

- заклад (майно, яке передається на зберігання до банківської установи - дорогоцінні метали, цінні папери і т.д.)

2) юридична (немайнову) форма забезпечення кредитів. Юридична форма забезпечення кредитів - це джерело погашення боргу за рахунок юридичного оформлення гарантії повернення коштів. До юридичної форми мож жна зарахувати такі види забезпечення кредітовв:

- гарантія;

- порука;

- неустойка (штраф, пеня) і т.д.

Окремою формою мінімізації кредитних ризиків банківської установи є страхування кредитного ризику. Разом банківські установи можуть використовувати такі страхові послуги при банківському кредитуванні ні:

- страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту;

- страхування ризику непогашення кредиту;

- страхування майна, наданого позичальником в забезпечення по кредиту;

- страхування життя і здоров'я позичальника;

- титульне страхування і т.д.

Кожна з форм забезпечення повернення кредиту оформляється окремим документом, що має юридичну силу і закріплює за кредитором фінансове джерело для погашення кредиту в разі відсутності коштів у позичте альнико після настання терміну погашення борг.

Існує кілька способів забезпечення кредитів різними видами майна клієнта або фінансовими зобов'язаннями третьої сторони зокрема, майно позичальника може надаватися в забезпечення по кредиту з викорис станемо таких способів:

- заставу майна з правом володіння заставодавцем (земельні ділянки, нерухомість, обладнання, що використовується для виробництва продукції і т.д.);

- заставу майна з передачею його позичальником у володіння заставодержателя (банку-кредитору або третій особі)

Банківські установи можуть надавати також незабезпечені (бланкові) кредити, які використовуються, як правило, в тих випадках, коли джерело повернення кредиту є дуже надійним правило, такі кредити є ют обмежене застосування, так як пов'язані з високим ризиком для банку, і надаються, як правило, під більш високий відсоток. В інших випадках в процесі вибору форми та виду забезпечення кредиту для кожної до нкретноі кредитної угоди необхідний економічний і юридичний аналізи операції, стану майна та фінансових можливостей заемщікка.

Законодавство України не встановлює критеріїв визначення якості забезпечення і його оцінювання. Однак, при цьому майно та інші види забезпечення зобов'язань позичальника перед банком повинні зак овольняти таким вимогам:

1. Висока ліквідність предмета забезпечення (можливість реалізації предмета забезпечення в найкоротші терміни)

2. Здатність до тривалого зберігання предмета забезпечення (як мінімум, на термін користування кредитом)

3. Можливість реального оцінки вартості предмета забезпечення і стабільність цін на заставлене майно

4. Мінімальні витрати на зберігання і реалізацію забезпечення

5. Адекватність вартості майна, що надається в забезпечення, розміру кредиту

З огляду на це можна охарактеризувати основні заходи банку для прийняття забезпечення по кредиту:

1) банківська установа має переконатися в наявності забезпечення, наданого позичальником. Слід перевірити документи про власність або володіння майном, а також його наявність в натурі. Запропоноване з забезпечення повинно реально існувати, не бути фіктивним або істотно обтяженим іншим зобов'язаннями;

2) банк повинен визначити рівень ліквідності забезпечення, тобто можливість швидкої здатності активів ( товарно-матеріальних цінностей , Цінних паперів, фінансових вимог до третіх осіб і т.п.) до переходів ції в готівкові кошти

3) банк маг самостійно або за допомогою професіонала провести грошову оцінку вартості забезпечення. Вартість забезпечення повинна бути адекватною розміру кредиту. Загальною вимогою до вартості забезпе зпечення є перевищення її ринкової вартості над сумою основного боргу і відсотків по кредиту з урахуванням розміру можливих витрат на реалізацію предмета забезпечення;

4) банку слід здійснювати аналіз ринку наданого забезпечення з метою визначення стабільності цін на запропоноване позичальником майно. При цьому банк повинен передбачити, щоб вартість цього забезпе ня не знизилася;

5) банк повинен приймати в забезпечення майно, яке має здатність до зберігання, як мінімум, на термін користування кредитними коштами позичальником. При цьому слід враховувати можливість виникнення потре еби в зберіганні забезпечення, що може викликати додаткові витрати. Такі витрати повинні бути мінімальниміі;

6) банку необхідно встановити відповідний рівень контролю за використанням і станом забезпечення кредиту зокрема, банк повинен визначати, чи не погіршилася якість наданого забезпечення, може призве ести до зниження його вартості, знаходиться дане забезпечення під відповідним контролем банку і чи буде він здатний до негайної реалізації забезпечення в разі невиконання позичальником кредитного зобов'язання.

Залежно від того, наскільки заставлене майно відповідає зазначеним вимогам, визначається розмір кредиту. Він встановлюється у відсотку від ринкової вартості заставленого майна на момент укладення кредитн ної угоди. Перевищення ціни застави над сумою кредиту компенсує ризик втрати в результаті зміни цін на майно. У разі неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізувати заставу для погашена ня з виручених коштів боргу клієнта і витрат, пов'язаних з реалізацією застави. Залишок виручки повертається позичальнику. Якщо вирученої суми буде недостатньо, кредитор має право фінансової пре зії до заемщікьніка.

Отже, в практиці банківських установ можуть використовуватися різні форми і види забезпечення кредитів, а зокрема, застава рухомого і нерухомого майна, гарантія, поручительство третьої сторони, страху ие кредитного ризику, заставу майнових прав, цінних паперів, дорогоцінних металів і. Саме від правильно обраної форми, види і способи забезпечення кредитних зобов'язань клієнта залежить ефективність ність кредитної операції і зниження ступеня ризику непогашення кредиту заемщікомм.

Слова жизни
Фотогалерея