Корпоративне управління

АТ «РВК» вибудувана ефективна модель корпоративного управління, яка ґрунтується на дотриманні вимог російського законодавства і дотриманні рекомендацій Росмайна і основним принципам Кодексу корпоративного управління. При цьому АТ «РВК» продовжує безперервно вдосконалювати систему корпоративного управління, базуючись на російських і міжнародних стандартах і орієнтуючись на кращі практики.

Принципи та процедури корпоративного управління АТ «РВК» закріплені в Статуті і внутрішніх документах , Які в сукупності встановлюють структуру і компетенцію органів управління і контролю компанії.

Вищим органом управління АТ «РВК» є Загальні збори акціонерів , Яке приймає рішення з найбільш важливих питань, в тому числі затверджує Статут Товариства, схвалює великі угоди, обирає Раду директорів і Виконавчі органи управління і контролю Товариства (колегіальні і одноосібні). Єдиним акціонером АТ «РВК» виступає Російська Федерація. Права акціонера від імені Російської Федерації здійснює Федеральне агентство з управління державним майном (Росмайно).

Рада директорів Товариства грає ключову роль у визначенні пріоритетних напрямків діяльності та стратегії розвитку АТ «РВК», здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства та контроль над діяльністю виконавчих органів управління - правління і Генерального директора .

Виконавчі органи здійснюють поточне керівництво компанією, а також стратегічне управління і контроль над діяльністю дочірніх товариств АТ «РВК», забезпечують реалізацію основних стратегічних документів компанії та рішень Загальних зборів акціонерів і Ради директорів АТ «РВК». Фінансово-господарську діяльність Товариства контролює Ревізійна комісія АТ «РВК».

Для проведення перевірки та підтвердження достовірності річної фінансової звітності Товариство залучає на договірній основі професійну аудиторську організацію (аудитора).

В АТ «РВК» функціонують системи внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками: сформовані необхідні структурні підрозділи, створено Комітет з ризиків для оперативного розгляду питань в частині управління ризиками; розроблені внутрішні документи, що регламентують роботу систем внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками, Ефективне функціонування систем внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками має особливу важливість в забезпеченні захисту прав та інтересів акціонера компанії, тому в Товаристві робляться подальші заходи для їх оптимізації та впровадження передових практик роботи. Відповідно до вимог та процедур, встановлених Федеральним законом від 25.12.2008 №273-ФЗ «Про протидію корупції» та Антикорупційної політикою АТ «РВК» Товариство здійснює антикорупційну діяльність на постійній основі і у взаємодії з державними органами.

Розкриття інформації здійснюється відповідно законодавством Російської Федерації.

Новости
Слова жизни
Фотогалерея