НОУ ІНТУЇТ | лекція | Основи фінансового аналізу

  1. Дивитися лекцію на: ІНТУЇТ | youtube.com
  2. Основні положення
  3. Аналіз динаміки, складу і структури майнового стану
  4. Аналіз динаміки оборотних активів, згрупованих за ступенем ризику

Анотація: Лекція присвячена основам фінансового аналізу.

Дивитися лекцію на: ІНТУЇТ | youtube.com

Якщо проблеми з відео, натисніть вище посилання youtube

Якщо проблеми з відео, натисніть вище посилання youtube

Презентацію до даної лекції можна скачати Презентацію до даної лекції можна скачати   тут тут .

Мета заняття: розглянути основні відомості про фінансовому аналізі

Основні положення

Інструментарій аналізу фінансового стану господарюючого суб'єкта передбачає комплексну оцінку його діяльності. Така оцінка заснована на використанні показників, обчислених на основі даних бухгалтерської звітності і інших документальних результатів діяльності підприємства. Крім обчислення показників в сферу впливу економічного аналізу входить аналіз самої бухгалтерської звітності - змін, що відбулися в ній за період, динаміки різних показників.

Крім самостійної цінності для господарюючого суб'єкта, аналіз широко застосовується в фінансовому менеджменті та аудиті. Немає таких користувачів фінансової звітності, які не використали для прийняття рішень хоча б найпростіших видів аналізу.

Тут ми розглянемо декілька прикладів на прикладі аналізу бухгалтерської звітності навчальної організації ТОВ "Меблевик", на прикладі якої ми розглядали ведення бухгалтерського обліку. Вихідні дані для аналізу ви можете знайти в прикладі до заняття №23.

Зокрема, ми розглянемо тут приклад аналізу структури і складу активів і пасивів підприємства, розглянемо методику оцінки ліквідності балансу, а так само систему показників оцінки платоспроможності.

Існує безліч систем фінансового аналізу. Їх ви можете досліджувати самостійно, скориставшись спеціальною літературою, список якої приведений в кінці заняття.

Аналіз динаміки, складу і структури майнового стану

Аналіз динаміки складу та структури майнового стану підприємства проводиться на основі вивчення бухгалтерського балансу. Аналіз майнового стану підприємства потрібен для загальної оцінки структури майна підприємства. Цей вид аналізу проводиться шляхом аналітичної угруповання статей активу балансу.

Актив балансу включає відомості про розміщення капіталу, наявного в розпорядженні підприємства. Різних видів активів відповідають різні статті балансу. Важливо те, що баланс представляє дані в динаміці, тобто за цими даними можна встановити, які зміни відбулися в активах підприємства. Природно, що баланс може дати інформацію про те, яку частину складає нерухомість підприємства, а яку - оборотні кошти, про кількість та структуру матеріальних запасів, нематеріальних і необоротних активів і так далі.

Статті балансу згруповані за ступенем їх ліквідності. Це угруповання є найбільш загальною. За цією ознакою всі активи балансу поділяються на довгострокові (необоротні) активи (I розділ балансу), і поточні (оборотні) активи (II розділ балансу). Далі активи поділяються всередині цих основних розділів за видами.

Наведемо приклад аналізу динаміки і структури активів підприємства. Для цього побудуємо аналітичний баланс ( табл. 24.1 ).

Аналітичний баланс дозволяє в зручній агрегированной формі відобразити окремі статті балансу, а показники, які, в основному, призначені для знаходження різниці між даними на початок і кінець звітного періоду дозволяють швидко оцінити розміри і значимість змін.

Таблиця 24.1. Аналітичний баланс організації за активами за лютий 2013 року № п / п Елементи (види) активів балансу На початок періоду На кінець періоду Зміна Абсолютна величина, р. Питома вага у всіх активах,% Абсолютна величина, р. Питома вага у всіх активах,% Абсолютна, р. Відносне,% 1 Необоротні активи, всього 600200 60,07% 611500 40,50% 11 300 101,88% З них: 1,1 Нематеріальні активи 11500 0,76% 11 500 1,2 Основні засоби 600000 39,74% 600 000 1,3 Прибуткові вкладення в матеріальні цінності 1,4 Фінансові вкладення 1,5 Інші необоротні активи 600200 60,07% -600 200 2 Оборотні активи, всього 399000 39,93% 898285,5 59,50% 499 286 225,13 % У тому числі: 2,1 Запаси 100000 10,01% 174262,5 11,54% 74 263 174,26% 2,2 Довгострокова дебіторська заборгованість 2,3 Короткострокова дебіторська заборгованість 14000 1,40% 358614 23,75% 344 614 2561,53% 2,4 Короткострокові фінансові вкладення 2,5 Грошові кошти 159000 15,91% 365409 24,20% 206 409 229,82% 2,6 Інші оборотні активи 126000 12,61% -126 000 3 Всього величина активів (майна) 999200 100,00% 1509785,5 100,00% 510 586 151,10%

В даному випадку аналітичний баланс дозволяє зіставити дані на початок лютого 2013 року і на кінець того ж місяця.

За даними таблиці можна зробити висновок про те, що величина активів організації збільшилася на 510 586 рублів. В даному випадку зростання активів склав 151,1%. Це позитивна тенденція. Зазвичай вона свідчить про зростання і розвитку організації за аналізований період.

Основний обсяг активів на початок періоду (60,07%) припадав на необоротні активи, які були представлені іншими необоротні активи. На кінець місяця спостерігається зменшення питомої ваги необоротних активів - тепер вони становлять 40,5% від загальної вартості активів. При цьому спостерігається збільшення їх вартості на 11300 рублів. Аналіз структури необоротних активів показує, що в організації прийняті до обліку основні засоби та нематеріальні активи.

В даному випадку, з огляду на зростання загальної величини активів, ми можемо спостерігати позитивну тенденцію. Фактично, вона говорить нам про те, що в організації, при практично незмінній вартості необоротних активів, з'явилося більше оборотних активів, а саме, на початок періоду вони становили 39,94% від загальної вартості активів, на кінець - 59,5%.

Аналіз динаміки оборотних активів, згрупованих за ступенем ризику

Проведемо аналіз оборотних активів, класифікувавши їх за чотирма групами ризику.

  1. мінімальна ступінь ризику - грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення;
  2. мала ступінь ризику - короткострокова дебіторська заборгованість підприємств з нормальним фінансовим становищем, виробничі запаси (виключаючи залежані) і готова продукція та товари, які користуються попитом;
  3. середня ступінь ризику - витрати в незавершеному виробництві, витрати майбутніх періодів, довгострокова дебіторська заборгованість та інші оборотні активи;
  4. високий ступінь ризику - короткострокова дебіторська заборгованість підприємств, що знаходяться у важкому фінансовому положенні, залежані і не користуються попитом готова продукція і товари, неліквідні запаси сировини і матеріалів.

Оборотні активи кожного ступеня ризику мають певний вплив на ліквідність підприємства в цілому.

Розглянемо угруповання оборотних активів підприємства за рік. ( табл. 24.2 )

Таблиця 24.2. Угруповання оборотних активів організації Ступінь ризику Група оборотних (поточних активів) Абсолютне значення Частка групи в загальному обсязі оборотних активів,% Зміни на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду абсолютних значень в структурі оборотних коштів,% Мінімальна Грошові кошти + Короткострокові фінансові вкладення 159000 365409 39,85% 40,68% 206409 0,83% Мала Дебіторська заборгованість короткострокова підприємств з нормальним фінансовим становищем + Виробничі запаси (виключаючи залежані) + Готова продукці і товари, що користуються попитом 114000 531899 28,57% 59,21% 417898,62 30,64% Середня Витрати в незавершеному виробництві + Витрати майбутніх періодів + Дебіторська заборгованість довгострокова + Інші оборотні активи 126000 977,88 31,58% 0,11 % -125022,1 -31,47% Висока Дебіторська заборгованість короткострокова підприємств, що знаходяться у важкому фінансовому положенні + Готова продукція і товари, які не користуються попитом + залежаних, неліквідні запаси сировини і матеріалів Всього оборотних активів Х 399000 898286 499285,5

Зверніть увагу на те, що при заповненні даної таблиці нам знадобилися відомості з оборотно-сальдової відомості (приклад для обіймання №23). Зокрема, в угруповання активів із середнім ступенем ризику в кінці періоду були включені залишки незавершеного виробництва (дебетовий залишок по рахунку 20), та ж сума була виключена зі складу активів з малим ступенем ризику. При більшій деталізації статей балансу, ніж використовуємо ми, ці дані можна було б отримати і з балансу, в нашому випадку, так як показник незавершеного виробництва відображається за статтею 1210 (Запаси), разом з матеріально-виробничими запасами, готовою продукцією, товарами, ми користуємося додатковими матеріалами.

Проведений за результатами розрахунків аналіз дозволив зробити наступні висновки.

Основну частку оборотних активів організації становлять активи з мінімальною і малим ступенем ризику. Перших на кінець періоду - 40,6%, друге - 59,2. При цьому спостерігається зростання їх частки в оборотних активах. Найбільше зріс вартість і частка активів з малим ступенем ризику.

В організації немає активів з високим ступенем ризику.

В цілому, склад і структура оборотних активів організації виглядають позитивно. Перед нами - розвивається, основний обсяг оборотних активів якої належить до групи з малим ступенем ризику.

Новости
Слова жизни
Фотогалерея