Школа бухгалтера № 45 :: Законодавче регулювання охорони праці

  1. Бухгалтерський облік робочого одягу
  2. Документальне оформлення видачі робочого одягу
  3. Документальне оформлення списання спецодягу
  4. Нормативна база

Школа бухгалтера № 21 (7.11.2005)
Бухгалтерський облік

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

Продовження. Початок див. У "ШБ" № 16, 17, 18, 19, 20/2005 р

Плаття облачає і викриває людини. У контексті даної статті це справедливе і дуже точне зауваження М. Сервантеса можна віднести не тільки до людини, одягненої в сукню (тобто в спецодяг), але і до бухгалтеру. Оскільки те, як він веде її облік, викриває його, як фахівця.

Бухгалтерський облік робочого одягу

У бухгалтерському обліку робочий одяг належить до різних видів активів, і її необхідно розподілити на окремі підгрупи за наступними ознаками:

- до основних засобів (далі - ОЗ) необхідно віднести ті, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Їх бухгалтерський облік здійснюється відповідно до П (С) БО 7;

- до малоцінних необоротних матеріальних активів (далі - МНМА) необхідно віднести ті предмети робочого одягу, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) і первісна вартість яких менше встановленого самим підприємством вартісної ознаки ( вартісної межі). Їх бухоблік також здійснюється відповідно до вимог П (С) БО 7;

- до малоцінних і швидкозношуваних предметів (далі - МШП) необхідно віднести окремі предмети робочого одягу, які використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року. МБП ставляться до запасів і їх бухоблік ведеться відповідно до П (С) БО 9.

Як видно з вищенаведеного, критерієм розмежування МНМА (субрахунок 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи") і ОС (субрахунок 109 "Інші основні засоби") буде встановлена ​​самим підприємством в його наказі про облікову політику вартісна межа. А критерієм розмежування МНМА і МШП (рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети") є строк корисного (граничного) використання відокремленого предмета робочого одягу. Але термін корисного використання, встановлений самим підприємством, поширює свою дію лише на "фірмову" одяг. А вже строки корисного використання форменого та спецодягу, що видається штатним працівникам підприємства безоплатно, встановлюються спеціальними постановами КМУ або Типовими галузевими нормами безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту або відповідними галузевими нормами, що введені на підставі типових.

Що стосується первісної вартості окремих груп робочого одягу, відповідно віднесений до ОЗ, МНМА і МШП, то вона формується за різними правилами. Порядок формування первісної вартості ОЗ і МНМА регулюється П (С) БО 7, первісна вартість МБП формується відповідно до П (С) БО 9.

Нарахування амортизації предметів робочого одягу, що віднесений до ОЗ, здійснюється протягом строку корисного (граничного) строку використання кожного окремого об'єкта робочого одягу, який встановлюється перерахованими вище нормативними актами і призупиняється на період його повернення в комору підприємства. Амортизація нараховується із застосуванням методів, передбачених п. 26 П (С) БО 7.

Амортизація предметів робочого одягу, що віднесений до МНМА, може нараховуватися. У першому місяці використання об'єкта - в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, - у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом. Або в першому місяці використання об'єкта - 100 відсотків її вартості.

Тут слід зауважити, що обраний роботодавцем порядок нарахування амортизації фіксується в наказі про облікову політику підприємства і не може бути в подальшому змінений без негативних для нього наслідків.

Разом з тим первісна вартість предметів робочого одягу, які віднесені до складу МБП, списується на витрати відразу і в повному обсязі, після передачі її працівнику в користування.

Але при цьому пункт 23 П (С) БО 9 зобов'язує роботодавця після списання МБП з балансу вести оперативний кількісний облік таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

Документальне оформлення видачі робочого одягу

Відповідно до п. 3.14 Положення про спецодяг № 170 видача працівникам і повернення ними окремих предметів спецодягу, віднесених до складу МБП и МНМА, повинні враховуватися в Особистою картці обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - Особова картка). Зразок такої картки наведено в додатку до Положення про спецодяг № 170.

До того ж, наказом № 145 затверджено форми бланків первинних документів щодо обліку МБП. Так для обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв, які видаються працівникам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами, застосовуються:

- особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (форма № МШ-6);

- відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (форма № МШ-7).

При ближчому знайомстві з Особистою карткою і формою № МШ-6 неважко встановити майже цілковиту їхню схожість. Звідси для обліку спецодягу на підприємстві можна застосовувати будь-яку з них, на вибір головбуха. Але такий вибір повинен бути зафіксований в наказі про облікову політику підприємства. Інакше вибрана вами форма не матиме абсолютної юридичної сили, що небажано для вашого підприємства. Прискіпливий і фіскально налаштований ревізор може вважати такий факт не відповідає чинному законодавству, що, за відсутності в вашому обліку вагоміших порушень, може стати причиною для пред'явлення претензій.

Обрана вами форма картки обліку спецодягу заповнюється в одному екземплярі і зберігається в коморі цеху (ділянки). А вже відомість (форма № МШ-7) заповнюється комірником цеху (відділу, дільниці) в двох примірниках (окремо на видачу і на повернення окремих предметів спецодягу) і оформляється відповідними підписами. Один із заповнених примірників передається в бухгалтерію підприємства, другий залишається у комірника цеху (відділу, дільниці).

З цієї ж формі ведеться облік прийнятих від робітників окремих предметів спецодягу на прання, дезінфекцію, ремонт та на літнє зберігання. Видача чергового спецодягу в тимчасове користування штатним працівникам записується в окрему картку з позначкою "Чергова".

При автоматизованій обробці даних щодо обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів особова картка не ведеться.

Що стосується окремих предметів робочого одягу віднесених до ОС, то тут доцільно застосовувати форму1 № ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів", затверджену наказом № 352.

Документальне оформлення списання спецодягу

Для списання і здачі в комору для утилю зношених і непридатних для подальшого використання спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобів по закінченню строку носіння віднесених до МБП и МНМА, використовуються форма № МШ-4 "Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів" і форма № МШ-8 "Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів", затверджені наказом № 145.

Відповідно до цієї інструкції форма № МШ-4 застосовується для оформлення поломки (зносу, в тому числі і дострокового) окремих предметів спецодягу та їхньої втрати. Що є дуже і дуже суттєвим при складанні цієї форми? При заповненні її реквізитів слід чітко, відповідно до вимог чинного законодавства, вказувати причину, через яку списується той чи інший предмет спецодягу. Це застереження особливо стосується випадків списання достроково зношеного або втраченого спецодягу. Оскільки в цьому випадку мова йде про відшкодування (невідшкодування) працівником шкоди, заподіяної підприємству за його або без його провини. Що, з одного боку, в разі незгоди працівника виплачувати компенсацію може стати предметом судового розгляду. З іншого боку, здійснені операції такого типу можуть впливати на суми податкових платежів роботодавця в бюджет (податку з фізичних осіб, на прибуток підприємства та ПДВ).

Видача іншого предмета спецодягу, придатного до використання (не обов'язково нового), замість непридатного чи втраченого, здійснюється за умови пред'явлення робочим акта вибуття. Така видача записується в обрану вами картку обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів (форми № МШ-6 або Особистої картки). У разі втрати взятих предметів спецодягу в такий особовій картці в рядку втраченого предмета, в розділі "Повернено" робиться запис "Акт вибуття № _" і ставиться дата.

Продовжуючи розмову в цьому руслі, не можна не відзначити, що відповідно до Інструкції № 145 акт за формою № МШ-4 має складатися в одному екземплярі майстром і начальником цеху (ділянки) на одного або декількох робітників. І лише при достроковому зносі, псуванні та втраті окремих одиниць спецодягу з вини робочого акт складається у двох примірниках, один з яких залишається в цеху (на ділянці), а другий направляється в бухгалтерію для утримання в установленому порядку з робочого вартості зіпсованого або втраченого їм предмета , власником якого був і залишається роботодавець.

А як же бути з "винним" працівником, який по можливості повинен пред'явити оригінал такого документа за місцем вимоги (в суді або комірнику при отриманні іншого предмета спецодягу взамін списаного)? Крім того, на думку автора, при написанні Інструкції № 145 законодавці забули ще й про те, що і комірник, який видає робочий одяг, також повинен мати в своєму архіві один екземпляр такого акта. І якщо комірникові досить ксерокопії цього документа, то суд ксерокопій до розгляду не бере.

По всій видимості, таких екземплярів в першому випадку має бути, мінімум, два, у другому - три! Такий акт з тих же причин доцільніше складати індивідуально на кожного працівника.

Відповідно до інструкції один екземпляр складеного і підписаного акта вибуття спецодягу за формою № МШ-4 додається до акта списання (форми МШ-8), який складається спеціально створеною комісією одночасно із складанням форми № МШ-4. Хоча про це в інструкції нічого не сказано, проте при іншому підході до його складання може вийти так, що майстер або начальник цеху (ділянки) будуть встановлювати причини вибуття спецодягу одноосібно, чого не можна допускати на практиці, виходячи з принципів внутрішнього контролю і заради об'єктивного, справедливого і законного вирішення цього питання.

Як і в попередньому випадку, складання акта за формою № МШ-8 в інструкції також передбачено в одному екземплярі, що теж неприйнятно. На думку автора, таких примірників має бути не менше двох. Оскільки після здачі списаних предметів до комори для утилю перший примірник акта з розпискою комірника і підписом керівника підприємства або особи ним уповноваженої здається в бухгалтерію підприємства. І в архіві комірника нічого не залишиться. Але оперативний облік матеріальних цінностей для підприємства не менш важливий!

Що в цій інструкції є позитивним, так це те, що на різні види спецодягу акти на списання складаються окремо. Що полегшує ведення всіх, без винятку, обліків, передбачених чинним законодавством (оперативного, статистичного, бухгалтерського та податкового).

Для списання окремих предметів робочого одягу, віднесених до ОС, слід застосовувати спеціальну форму ОЗ-3 "Акт списання основних засобів".

Такий первинний документ складається у двох примірниках тією ж комісією і затверджується тими ж посадовими особами. Перший примірник акта передають до бухгалтерії, другий залишається у матеріально відповідальної особи, відповідальної за зберігання основних засобів, та є підставою для здачі на склад матеріалів (дрантя) і т.п. Як і в перших двох випадках, "винному" працівнику знову нічого не видається, що, як уже було сказано, ненормально і недемократично і суттєво зменшує його конституційне право на судовий захист своєї персони. Оскільки при необхідності працівнику доведеться випрошувати цей документ у відповідних (зацікавлених) службових осіб підприємства, які можуть відмовитися видавати йому цей акт, посилаючись на інструкцію.

Витрати по списанню, а також вартість матеріальних цінностей (дрантя), що надійшли від зносу робочого одягу, відображають в акті в розділі "Розрахунок результатів списання об'єктів". Якщо списана одяг не є придатним для подальшого використання як ганчір'я (сильне забруднення бавовняного або вовняного одягу) або в іншій якості (фізична відсутність сфери застосування зношеного взуття або інших індивідуальних засобів захисту (протигазів, респіраторів, захисних окулярів тощо) або використання таких відходів для підприємства є економічно невигідним), про це слід зробити відповідний запис у згаданому розділі.

На думку автора, за цими ж формами ведеться облік видачі-здачі і списання форменого і "фірменого" робочого одягу, що видається штатним працівникам у тимчасове користування, оскільки інші форми первинних документів для цих цілей не передбачені чинними нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади.

1 Згадана форма застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів, для обліку введення їх в експлуатацію, для оформлення внутрішнього переміщення окремих предметів спецодягу з одного цеху (відділу, дільниці) в інший, для оформлення їх передачі зі складу (із запасу) в експлуатацію, а також для виключення зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству.

Нормативна база

1. П (С) БО 7 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом МФУ від 27.04.2000 р № 92.

2. П (С) БО 9 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом МФУ від 20.10.1999 р № 246.

3. Положення про спецодяг № 170 - "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту", затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.10.1996 р № 170.

4. Наказ № 145 - "Про затвердження типових форм первинних облікових документів щодо обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів", затверджене наказом МСУ від 22.05.1996 р № 145.

5. Наказ № 352 - "Про затвердження типових форм первинного обліку" наказ МСУ від 29.12.1995 р № 352.

6. Перелік № 41 - "Перелік типових документів, які створюються в діяльності органів державної представницької і виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств", затверджений наказом Головного архівного управління при КМУ від 20.07.1998 р № 41.

Далі буде

Леонід Гуйда

Розрахунки з оплати праці   Бухгалтерський облік   Ніколи не забуду історію про «нашому» людину, що переїхала на проживання до Німеччини, якого ледь не звільнили з роботи за перевиконання плану на 300% Розрахунки з оплати праці
Бухгалтерський облік
Ніколи не забуду історію про «нашому» людину, що переїхала на проживання до Німеччини, якого ледь не звільнили з роботи за перевиконання плану на 300%. Він, працюючи водієм, доставив вантаж на два дні раніше терміну ...

Відпускні в бухгалтерському обліку   № 24 (16 Відпускні в бухгалтерському обліку
№ 24 (16.6.2008) :: Бухгалтерський облік
Тема відображення в обліку операцій з надання відпустки працівникам особливо актуальна у літній період. Тому, як правильно відправити працівника у відпустку, присвячена ця стаття. ...

Поступка вимоги - цесія і факторинг   № 22 (2 Поступка вимоги - цесія і факторинг
№ 22 (2.6.2008) :: Бухгалтерський облік
У бухгалтерській практиці все частіше зустрічаються договори переведення боргу і відносно нові для вітчизняного законодавства терміни «цесія» і «факторинг». Про те, що це таке і як операції в межах переведення зобов'язань на третю особу відображаються в б ...

Що є дуже і дуже суттєвим при складанні цієї форми?
А як же бути з "винним" працівником, який по можливості повинен пред'явити оригінал такого документа за місцем вимоги (в суді або комірнику при отриманні іншого предмета спецодягу взамін списаного)?
Слова жизни
Фотогалерея