Правила оприбуткування і списання з балансу малоцінних і швидкозношуваних

(Текст документа за станом на січень 2010 року. Архів) оновлення

документи на NewsBY.org

зміст

Стор. 1


Рада директорів Національного банку Республіки Білорусь П О С Т:

1. Затвердити Правила оприбуткування і списання з балансу малоцінних і швидкозношуваних предметів в установах Національного банку Республіки Білорусь.

2. Визнати таким, що втратив чинність, списання з балансу малоцінних і швидкозношуваних предметів в Національному банку Республіки Білорусь і підвідомчих йому установах, підприємствах і організаціях від 16 вересня 1998 р N 06-15 / 926.


Голова Правління П.П.ПРОКОПОВІЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь 17.05.2000 N 15.6

ПРАВИЛА

Оприбуткування і списання З БАЛАНСУ МАЛОЦІННИХ І

Швидкозношувані предмети В УСТАНОВАХ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ


Глава 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Правила оприбуткування і списання з балансу малоцінних і швидкозношуваних предметів в установах Національного банку Республіки Білорусь, затверджені постановою Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь від 17 травня 2000 р N 15.6 (далі - Правила), встановлюють єдиний порядок обліку і контролю за правильним оформленням і своєчасним відображенням у бухгалтерському обліку операцій по оприбуткуванню, внутрішнього переміщення і списання з балансу малоцінних і швидкозношуваних предметів (далі - МБП) в центральному апарати ті і структурних підрозділах (Головні управління, відділення, Навчальний центр, Спеціалізоване управління, Центральне сховище) Національного банку Республіки Білорусь (далі - установи).

2. Облік МБП здійснюється в порядку, передбаченому Законом Республіки Білорусь від 25 червня 2001 N 42-З "Про внесення змін і доповнень до Закону Республіки Білорусь" Про бухгалтерський облік та звітності "(Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2001 г. , N 63, 2/785), іншими законодавчими актами Республіки Білорусь і нормативними правовими актами Національного банку Республіки Білорусь (далі - Національний банк).

3. У складі МБП враховуються:

предмети, що служать менше одного року, незалежно від їх вартості;

предмети вартістю в межах встановленого ліміту, включно за одиницю (комплект), незалежно від терміну їх служби, за винятком сільськогосподарських машин і знарядь будівельного механізованого інструменту, а також робочої худоби, які відносяться до основних засобів, незалежно від їх вартості;

спеціальні інструменти і спеціальні пристосування (інструменти і пристосування цільового призначення, призначені для серійного або масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуального замовлення) незалежно від їх вартості;

спеціальний одяг, включаючи формений, спеціальне взуття, а також постільні приналежності, включаючи білизну, предмети прокату незалежно від їх вартості і терміну служби;

знаряддя лову (трали, неводи, мережі, снасті, мережи та ін.) незалежно від вартості і терміну служби;

бензомоторні пилки, сучкорезкі;

тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої, що експлуатуються установою і входять у встановлений перелік, вартість яких передбачена в складі накладних витрат по будівництву;

молодняк тварин і тварини на відгодівлі, птиця, кролі, хутрові звірі, сім'ї бджіл, а також піддослідні тварини.

4. Гранична вартість майна, яке відноситься до МБП, встановлюється вказівками Міністерства фінансів Республіки Білорусь.

5. Відповідно до Закону Республіки Білорусь "Про внесення змін і доповнень до Закону Республіки Білорусь" Про бухгалтерський облік та звітності "оцінка МБП, придбаних за плату, здійснюється шляхом підсумовування фактично вироблених витрат на його покупку. До складу фактично зроблених витрат на покупку МБП включаються вартість самих МБП, митні збори, інші платежі, а також витрати на доставку МБП, в тому числі здійснювані іншими організаціями.

Виготовлені господарським способом МБП оцінюються за вартістю їх виготовлення. У вартість виготовлення МБП включаються фактично здійснені витрати на виготовлення, підтверджені калькуляцією (розрахунком).

6. Бухгалтерський облік МБП повинен забезпечити:

правильне документальне оформлення та своєчасне відображення в обліку надходження МБП, їх внутрішнього переміщення і вибуття;

контроль за їх наявністю і збереженням на складі і в експлуатації;

правильне нарахування зносу і відображення його в обліку.

7. Бухгалтерський облік МБП виробляється з поділом на предмети, що знаходяться на складі, і предмети в експлуатації. МБП вважаються в експлуатації з моменту їх відпуску зі складу.

Предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації, закріплюються за особами, відповідальними за їх збереження.

8. Для організації обліку і забезпечення контролю за збереженням МБП кожному предмету присвоюється відповідний інвентарний номер, що відрізняється від інвентарних номерів основних засобів. Відмітна ознака встановлюється установою самостійно.

9. Облік МБП на складі може здійснюватися в автоматизованому режимі.


глава 2

Надходження МШП НА СКЛАД


10. МБП надходять на склад в результаті:

придбання за плату;

отримання безоплатно у результаті дарування;

виготовлення за договорами підряду;

оприбуткування неврахованих предметів, виявлених інвентаризацією;

оприбуткування зайвих і не використовуваних в експлуатації.

11. Придбання МБП за плату здійснюється відповідно до укладених договорів, рахунками-фактурами. Оприбуткування на склад проводиться за товарно-транспортними накладними (ТТН-1) і товарним накладним (ТН-2), затвердженим наказом Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 29.10.1999 N 311 (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2000 г., N 10, 8/1433).

12. При надходженні МШП на склад матеріально відповідальна особа, яка прийняла МБП, на документах постачальника розписується в отриманні, проставляє дату і штамп, що засвідчує їх прийом.

Оприбуткування МБП, отриманих в результаті безоплатної передачі, проводиться на підставі акту приймання-передачі МБП (додаток 1), а також ТТН-1 або ТН-2.

Оприбуткування МБП, що надійшли в результаті дарування, провадиться відповідно до Порядку оприбуткування на баланс основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, отриманих в результаті дарування в центральному апараті та установах Національного банку Республіки Білорусь, затвердженим постановою Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь від 27 грудня 1999 м N 42.4.

В установах, в яких штатним розписом не передбачена посада завідувача складом, наказом керівника установи призначається особа, відповідальна за прийом, зберігання і відпуск МШП, з яким укладається договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

13. Виявлені в процесі інвентаризації невраховані МБП оприбутковуються на склад на підставі акту оцінки майна постійно діючої комісії з оцінки майна, створюваної наказом керівника установи (додаток 2).

14. МБП, виготовлені господарським способом за договорами підряду, оприбутковуються на склад на підставі акту виконаних робіт. Передача їх безпосередньо в експлуатацію не допускається.

15. При оприбуткуванні МШП на склад на підставі первинних документів оформляється картка складського обліку (додаток 3).

Основними реквізитами картки є:

найменування;

номенклатурний номер;

одиниця виміру;

дата проведення операції;

номер документа, на підставі якого проводиться запис;

від кого надійшли або кому видано;

кількість прийнятих і відпущених;

залишок;

найменування дорогоцінних металів (каменів), їх маса (кількість).

Дані про наявність дорогоцінних металів (каменів) заносяться на підставі відомостей про їх зміст, зазначених у технічній документації (паспортах, інструкціях по експлуатації, етикетках і т.д) або довідниках, затверджених Комітетом дорогоцінних металів при Міністерстві фінансів Республіки Білорусь.

При відсутності даних про вміст дорогоцінних металів (каменів) наявність їх визначається комісійно на основі аналогів.

Картка складського обліку відкривається на кожен предмет. Облік однотипних МБП, що мають один і той же виробниче і господарське призначення, однакову характеристику, однакову вартість, що надійшли одночасно, може здійснюватися на одній картці складського обліку. При видачі МБП зі складу в експлуатацію кожного предмета присвоюється окремий інвентарний номер. Присвоєння інвентарних номерів здійснюється відповідно до Порядку відпуску зі складу матеріальних цінностей в установах Національного банку Республіки Білорусь, затвердженим постановою Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь від 28 березня 2000 р N 11.14.

16. Для забезпечення збереження спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту, форменого обмундирування і спорядження, виробничого і господарського інвентарю, постільних речей, столового посуду, столового приладдя та інших аналогічних МБП необхідно проводити їх маркування. Маркування повинна містити найменування установи або інший відмітний ознака, що вказує на приналежність даного предмета установі, і проводитися різними способами - фарбою (стійкою по відношенню до стирання і хімічних впливів), клеймением, рискою.

17. Оформлені в установленому порядку товарно-транспортні накладні (ТТН-1), товарні накладні (ТН-2) та інші документи з відміткою завідувача складом про оприбуткування МБП на склад (на ТТН-1 проставляється дата приймання, підпис і штамп; на ТН -2 - дата приймання та підпис) передаються в той же день, а в разі віддаленості складу - не пізніше двох банківських днів з дня оприбуткування МБП на склад, до структурного підрозділу установи, яка здійснює бухгалтерський облік МБП, для відображення в бухгалтерському обліку.

18. Повернення на склад зайвих, що не використовуються в експлуатації МБП оформляється актом на внутрішнє переміщення МБП (додаток 4). Акт оформляється передавальної стороною в трьох примірниках. Перший примірник акта передається в структурний підрозділ, що здійснює бухгалтерський облік МБП, другий залишається у сторони, яка передає, третій передається приймаючій стороні.

Повернення спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту форменого одягу, взуття та спорядження відбивається в особовій картці (додаток 5), ведення якої здійснюється в структурному підрозділі, що здійснює бухгалтерський облік МБП. Особиста картка може складатися на паперових або машинних носіях інформації. У разі ведення особової картки на машинному носії інформації повинна бути забезпечена можливість перегляду облікової інформації та виведення її на паперовий носій. При веденні особової картки з використанням машинних носіїв інформації розписка в одержанні спецодягу, розписка в здачі її на склад і розписка комірника в прийманню не потрібно.

На надійшли на склад МБП відкривається картка складського обліку.


глава 3

ПЕРЕДАЧА МБП В ЕКСПЛУАТАЦІЮ


19. Відпуск МШП зі складу проводиться за вимогою-накладною (додаток 6) відповідно до Порядку відпуску зі складу матеріальних цінностей в установах Національного банку Республіки Білорусь, затвердженим постановою Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь від 28 березня 2000 р N 11.14.

20. Видача зі складу спеціального одягу, взуття, засобів індивідуального захисту, а також форменого одягу, взуття та спорядження проводиться на підставі Правил забезпечення засобами індивідуального захисту працівників системи Національного банку Республіки Білорусь, затверджених постановою Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь від 24 жовтня 2000 р . N 26.1г, Типових норм видачі засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій і посад, затверджених постановою Міністерства праці Республіки Білорусь від 17.04. 1998 року N 39 Правил забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, затверджених постановою Міністерства праці Республіки Білорусь від 28.05.1999 N 67 та Положення про порядок видачі форменого одягу, взуття та спорядження працівникам апарату інкасації Національного банку Республіки Білорусь від 21.04.1994 N 49, затвердженого наказом Національного банку Республіки Білорусь від 21.04.1994 N 13, а також іншими нормативними актами Національного банку.

21. На підставі вимоги-накладної, технічних паспортів та інших документів на МБП, передані в експлуатацію, в структурному підрозділі, що здійснює їх бухгалтерський облік, відкривається інвентарна картка обліку МБП.

22. Для обліку виданих спеціального одягу, взуття, засобів індивідуального захисту, форменого одягу, взуття та спорядження відкривається особиста картка обліку (додаток 5), в якій наводяться дані щодо їх використання згідно із затвердженими нормами, а також дані з видачі та повернення їх на склад .

Особиста картка обліку ведеться в структурному підрозділі, що здійснює бухгалтерський облік МБП на паперових або машинних носіях інформації.

23. Інвентарна і особиста картки відкриваються в одному екземплярі. В інвентарній картці додатково зазначаються найменування дорогоцінних металів, їх маса (кількість). На верхньому полі картки проставляється відмітна ознака "ДМ".

24. Технічна документація, що відноситься до даного об'єкта, після відкриття на нього інвентарної картки передається до відповідного структурного підрозділу установи і в структурному підрозділі, що здійснює бухгалтерський облік МБП, не зберігається.

25. Оформлена інвентарна картка реєструється в журналі обліку МБП. У журналі зазначаються найменування МБП, номер картки, інвентарний номер, відмітна ознака "ДМ", а також дата надходження і вибуття МБП.

26. Ведення бухгалтерського обліку МБП здійснюється в автоматизованому режимі з використанням програмного комплексу "Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів".


глава 4

НАРАХУВАННЯ ЗНОСУ МБП


27. Порядок нарахування зносу по МБП визначається вказівками Міністерства фінансів Республіки Білорусь.

28. Погашення вартості МБП виробляється шляхом нарахування зносу:

виходячи з термінів служби і вартості предметів;

відповідно до нормативних або кошторисними ставками, розрахованими виходячи з кошторису витрат на їх виготовлення (придбання) та запланованого випуску продукції терміном до двох років;

в розмірі 50 відсотків вартості предметів при передачі їх зі складів в експлуатацію та решта 50 відсотків вартості (за вирахуванням вартості цих предметів за ціною можливого використання) - при вибутті їх за непридатністю.

При цьому з предметів, по яких є терміни служби (спецодяг, спецвзуття, предмети прокату та ін.), Знос нараховується виходячи з строків їх служби. Погашення вартості спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань проводиться за нормативними або кошторисними ставками. Вартість спецінструментів і спец, призначених для індивідуальних замовлень, погашається в момент передачі у виробництво даного замовлення. Вартість тимчасових (нетитульних) споруд і пристосувань погашається щомісяця виходячи з терміну їх експлуатації (в залежності від тривалості будівництва) з урахуванням вартості зворотних матеріалів (від розбирання).

29. МБП вартістю до однієї мінімальної заробітної плати відносяться на витрати установи у міру відпуску їх в експлуатацію за винятком предметів, що мають термін служби. МБП, віднесені на витрати установи, враховуються структурним підрозділом, який здійснює бухгалтерський облік МБП, в кількісному вираженні внесистемно в опису згідно з додатком 7 до цих Правил та журналі згідно з додатком 12 до цих Правил.

Опис і журнал можуть вестися на машинних носіях інформації. При веденні журналу на машинному носії інформації підпис одержувача не потрібно.


глава 5

СПИСАННЯ З БАЛАНСУ МБП


30. З балансу установ Національного банку можуть бути списані МБП:

які стали непридатними внаслідок пожежі, стихійних лих та інших непередбачених ситуацій, а також порушення нормальних умов експлуатації або з інших причин;

морально застарілі або повністю зношені, непридатні для експлуатації та відновлення яких економічно недоцільно;

продані за плату в порядку реалізації зайвих і невикористовуваних МБП;

при передачі між установами;

при безоплатному відчуженні органам державного управління і їх підвідомчим юридичним особам, які фінансуються за рахунок республіканського, обласних, районних і міських бюджетів;

при недостачі та / або розкрадання.

31. Реалізація стороннім організаціям, безплатна передача органам державного управління і їх підвідомчим юридичним особам, які фінансуються за рахунок республіканського, обласних, районних і міських бюджетів, проводиться установами за розпорядженням керівника установи або уповноваженої особи, в центральному апараті - за розпорядженням заступника Голови Правління Національного банку , що здійснює контроль за діяльністю Департаменту адміністрації. Передача МШП між установами проводиться за клопотанням однієї зі сторін (прохача) в установах - за розпорядженням керівника установи або уповноваженої особи, в центральному апараті - за розпорядженням заступника Голови Правління Національного банку, який здійснює контроль за діяльністю Департаменту адміністрації. На передачу МБП складається акт приймання-передачі згідно з додатком 1 до цих Правил. До акта додається технічна і інша супровідна документація. Крім того, на реалізацію і безоплатну передачу МБП, що перевозяться автомобільним транспортом, завідувачем складом оформляється товарно-транспортна накладна (ТТН-1). Якщо переміщення МБП здійснюється без участі автомобільних транспортних засобів (нарочним), оформляється товарна накладна (ТН-2). Відпуск МШП здійснюється на підставі довіреності, виданої приймаючою стороною.

32. При реалізації зайвих і не використовуваних в експлуатації МБП необхідно керуватися Правилами реалізації неходових і залежаних матеріалів, а також виводиться з користування майна в центральному апараті та установах Національного банку Республіки Білорусь, затвердженими постановою Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь від 17 листопада 2000 р N 28.6, Положенням про порядок формування цін і тарифів, затверджених постановою Міністерства економіки Республіки Білорусь від 22 квітня 1999 р N 43 (Національний ре стр правових актів Республіки Білорусь, 1999 г., N 39, 8/316; N 53, 8/488; N 58, 8/607; N 74, 8/865; 2000 р N 10, 8/1541; N 50, 8/3467; N 96, 8/4209; 2001 р N 52, 8/6053).

33. Для визначення непридатності МБП до подальшого використання і відновлення, неможливості реалізації, безоплатної передачі органам державного управління і їх підвідомчим юридичним особам, які фінансуються за рахунок республіканського, обласних, районних і міських бюджетів, а також оформлення необхідної документації на їх списання з балансу наказом керівника установи створюється постійно діюча комісія зі списання з балансу МБП (далі - постійно діюча комісія).

Постійно діюча комісія проводить безпосередній огляд ліквідованих предметів, встановлює причини їх списання та осіб, винних у цьому, визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, здійснює контроль за вилученням деталей, виготовлених з кольорових і чорних металів, складає акти на їх списання.

34. На списання прийшла в непридатність обчислювальної техніки оформляється акт за формою, наведеною в додатку 8.

Списання які прийшли в непридатність спеціальних інструментів (пристроїв), інших МБП, постільної білизни і приладдя (матраци, подушки, ковдри, простирадла, підодіяльники, наволочки, мішки спальні і ін.), Предметів форменого (спеціальної) одягу, взуття та спорядження (засобів індивідуального захисту), посуду спортивного інвентарю до закінчення встановленого терміну служби (шкарпетки), а також після закінчення встановленого терміну проводиться на підставі акта на списання МБП (додаток 9).

35. Ліквідація МБП виробляється тільки після затвердження акта на списання керівником установи або особою, ним уповноваженою.

36. Облік, зберігання деталей і вузлів, що містять дорогоцінні метали (камені) і підлягають здачі в переробку спеціалізованим підприємствам, проводиться відповідно до Інструкції про порядок організації обліку, зберігання, інвентаризації та здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться в приладах, обладнанні, інших виробах, а також у брухті і відходах, в центральному апараті та установах Національного банку Республіки Білорусь, затвердженої постановою Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь від 5 ав уста 1999 р N 21.5, а також іншими нормативно-правовими актами Республіки Білорусь.

37. При здачі заготівельним підприємствам деталей і вузлів, виготовлених з чорних і кольорових металів, необхідно керуватися Порядком обліку, зберігання, використання та реалізації чорних і кольорових металів, їх брухту і відходів, затвердженим Міністерством економіки, Міністерством промисловості, Міністерством будівництва і архітектури, Міністерством статистики та аналізу Республіки Білорусь, ГО "Белвтормет" (зареєстрований в Реєстрі державної реєстрації 13.05.1996, рег. N 1415/12).

38. Вторинна сировина, отримане від розбирання списаних МБП, передається на зберігання матеріально відповідальній особі і враховується внесистемно в спеціальній книзі обліку майна, списаного з балансу згідно з додатком 10 до цих Правил, яка повинна бути пронумерована. Протягом шести місяців після списання МБП вторинну сировину, непридатне для повторного використання, має бути здано спеціалізованим підприємствам, на які покладено збір такої сировини.

За даними цієї книги здійснюється контроль за своєчасним надходженням коштів від здачі вторинної сировини спеціалізованим підприємствам.

39. На непридатне вторинну сировину, яке не підлягає здачі заготівельним і спеціалізованим підприємствам, комісією, створеною з числа працівників Управління справами (організаційного відділу установи), складається акт про знищення непридатного майна (додаток 11).

40. Всі розрахунки за здані дорогоцінні метали, чорні і кольорові метали, що містяться у брухті, за здане на переробку заготівельним і спеціалізованим підприємствам вторинну сировину виробляються відповідно до укладених договорів.

41. При вибутті з експлуатації МБП в результаті втрати або псування на ім'я керівника відповідного департаменту (керівника структурного підрозділу Національного банку) направляється для розгляду пояснювальна записка відповідальної особи, користувача МБП. При необхідності додаються висновки зацікавлених структурних підрозділів (служба безпеки, юридична служба і ін.).

За результатами розгляду матеріали направляються в постійно діючу комісію.

42. При вибутті з експлуатації МБП внаслідок недостачі або розкрадання відшкодування шкоди провадиться відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

43. Розмір шкоди визначається виходячи з цін, що склалися на день винесення рішення про стягнення, а при відсутності таких цін - виходячи з цін на аналогічні товарно-матеріальні цінності (п. 2.1 Порядку визначення розмірів і відшкодування завданих державі збитків у випадках розкрадання, нестачі грошових засобів і товарно-матеріальних цінностей, реалізації обладнання, матеріалів, готової продукції, надання послуг за заниженими цінами, а також в інших випадках порушення фінансової дисципліни, затвердженого наказом Міністерства юстиції та мін стерства фінансів Республіки Білорусь від 26 липня 1999 р N 161/196) (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 1999 г., N 66, 8/773).


глава 6

ПЕРЕДАЧА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ


(Введена постановою Нацбанку від 03.12.2001 N 346)


44. До спортивного інвентарю відносяться спортивний одяг, взуття, тенісні ракетки, м'ячі, щитки, шахи та ін.

45. Видача зі складу установи спортивного інвентарю проводиться за вимогою-накладною відповідно до Порядку відпуску зі складу матеріальних цінностей в установах Національного банку Республіки Білорусь, затвердженим постановою Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь від 28 березня 2000 р N 11.14, в центральному апараті - працівнику управління соціального розвитку, відповідального за організацію фізкультурно-оздоровчої роботи, в установах - особи, відповідальної за отримання, зберігання і повернення спортивного інвентарю (далі - працівник, відповідальний за організацію фізкультурно-оздоровчої роботи).

На переданий в експлуатацію спортивний інвентар в структурному підрозділі, що здійснює бухгалтерський облік МБП, відкривається інвентарна картка обліку спортивного інвентарю. На балансовому рахунку з обліку МБП відкривається окремий особовий рахунок з обліку спортивного інвентарю в експлуатації.

46. ​​Спортивний інвентар видається на проведення масових спортивних заходів (далі - заходи) членам команди і учасникам заходів, працівникам Національного банку, який виступає в якості судді, тренера і т.д. (Далі - учасники команди), а також в індивідуальне користування. Працівник, відповідальний за організацію фізкультурно-оздоровчої роботи, видає учасникам команди спортивний інвентар по журналу згідно з додатком 13 до цих Правил, який повинен бути пронумерований. Кожен учасник команди розписується в журналі в отриманні спортивного інвентарю.

Спортивне взуття і одяг видається тільки учасникам команди.

Не пізніше семи календарних днів після проведення заходів учасники команди здають отриманий спортивний інвентар в належному для подальшого використання вигляді працівникові, відповідальному за організацію фізкультурно-оздоровчої роботи. У журналі працівник, відповідальний за організацію фізкультурно-оздоровчої роботи, розписується в прийманні спортивного інвентарю, а учасники команди - в його здачі.

47. Спортивний інвентар (м'ячі, тенісні ракетки, шашки, шахи та ін.) Може видаватися працівникам установи в індивідуальне користування. Працівником, відповідальним за організацію фізкультурно-оздоровчої роботи, видається спортивний інвентар в індивідуальне користування під розписку в журналі. Термін повернення спортивного інвентарю - 7 календарних днів з дня отримання.

48. Знос зі спортивного інвентарю нараховується у загальновстановленому порядку. При цьому зі спортивного інвентарю, за яким є терміни служби (спортивний одяг та взуття), знос нараховується виходячи з термінів його служби.

Терміни служби спортивного інвентарю розробляються Департаментом адміністрації і затверджуються заступником Голови Правління Національного банку, що здійснює контроль за діяльністю Департаменту адміністрації.

Нарахований знос у розмірі 100% вартості на спортивний інвентар зі строками носіння, який придатний для подальшої експлуатації, не може служити підставою для списання його з балансу через повного зносу. Терміни служби спортивного інвентарю можуть продовжуватися постійно діючою комісією.

49. Повернення на склад особою, відповідальною за організацію спортивно-оздоровчої роботи, зайвого і невикористаного спортивного інвентарю проводиться на підставі акта на внутрішнє переміщення згідно з додатком 4 до цих Правил. На надійшов на склад спортивний інвентар відкривається картка складського обліку згідно з додатком 3 до цих Правил. Спортивний інвентар оприбутковується на склад на підставі акту оцінки майна згідно з додатком 2 до цих Правил і враховується на балансовому рахунку з обліку матеріалів.


Додаток 1

до Правил оприбуткування

і списання з балансу МБП

в установах Національного банку


_____________________________ (найменування установи ЗАТВЕРДЖУЮ Національного банку) _______________________________ (керівник установи _______________________________ АКТ Національного банку) _________ ___________________ _______________ N _____ (підпис) (ініціали, прізвище) (дата) ___________ р _____________ (дата)
про приймання-передачі МБП
Здавач ____________________ Одержувач _________________
Дебет Кредит Рахунок, субрахунок _____________ Рахунок, субрахунок _____________
------ + ------------ + ------- + ------------ + --------- - + ---------- + ----------- ¬ |N п / п|Наіменованіе| Рік |Інвентарний, |Балансовая|Колічество|Начісленний| | | предмета |випуска| заводський |стоімость, | |ізнос, руб.| _____________________________ (найменування установи ЗАТВЕРДЖУЮ Національного банку) _______________________________ (керівник установи _______________________________ АКТ Національного банку) _________ ___________________ _______________ N _____ (підпис) (ініціали, прізвище) (дата) ___________ р _____________ (дата)   про приймання-передачі МБП   Здавач ____________________ Одержувач _________________   Дебет Кредит Рахунок, субрахунок _____________ Рахунок, субрахунок _____________   ------ + ------------ + ------- + ------------ + --------- - + ---------- + ----------- ¬ |N п / п|Наіменованіе| Рік |Інвентарний, |Балансовая|Колічество|Начісленний| | | предмета |випуска| заводський |стоімость, | |ізнос, руб |

Новости
Слова жизни
Фотогалерея