Види акцій, передбачені Федеральним законом "Про акціонерні товариства". Орган, який встановлює стандарти емісії.

Акція - емісійний цінний папір, що закріплює права її власника (акціонера) на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством і на частину майна, що залишається після його ліквідації. Акція є іменним цінним папером. Акція - емісійний цінний папір, що закріплює права її власника (акціонера) на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством і на частину майна, що залишається після його ліквідації

Суспільство розміщує звичайні акції і має право розміщувати один або кілька типів привілейованих акцій. Номінальна вартість розміщених привілейованих акцій не повинна перевищувати 25 відсотків від статутного капіталу товариства (п. 2 ст. 25 ФЗ «Про АТ»).

Кожна звичайна акція товариства надає акціонеру - її власнику однаковий обсяг прав.

Акціонери - власники звичайних акцій товариства можуть відповідно до Федерального закону «Про АТ» і статутом товариства брати участь у загальних зборах акціонерів з правом голосу з усіх питань його компетенції, а також мають право на отримання дивідендів, а в разі ліквідації товариства - право на отримання частини його майна.

Конвертація звичайних акцій у привілейовані акції, облігації та інші цінні папери не допускається.

Акціонери - власники привілейованих акцій товариства не мають права голосу на загальних зборах акціонерів, якщо інше не встановлено Федеральним законом «Про АТ».

Привілейовані акції суспільства одного типу надають акціонерам - їх власникам однаковий обсяг прав і мають однакову номінальну вартість.

У статуті товариства повинні бути визначені розмір дивіденду і (або) вартість, виплачувана при ліквідації товариства (ліквідаційна вартість) за привілейованими акціями кожного типу. Розмір дивіденду і ліквідаційна вартість визначаються в твердій грошовій сумі або у відсотках до номінальної вартості привілейованих акцій. Розмір дивіденду і ліквідаційна вартість по привілейованих акціях вважаються певними також, якщо статутом товариства встановлено порядок їх визначення. Власники привілейованих акцій, по яких не визначений розмір дивіденду, мають право на отримання дивідендів нарівні з власниками звичайних акцій.

Якщо статутом товариства передбачені привілейовані акції двох і більше типів, по кожному з яких визначено розмір дивіденду, статутом товариства повинна бути також встановлена ​​черговість виплати дивідендів по кожному з них, а якщо статутом товариства передбачені привілейовані акції двох і більше типів, по кожному з яких визначена ліквідаційна вартість, - черговість виплати ліквідаційної вартості по кожному з них.

статутом суспільства може бути встановлено, що невиплачений або не повністю виплачений дивіденд по привілейованим акціям певного типу, розмір якого визначено статутом, накопичується і виплачується не пізніше терміну, визначеного статутом (кумулятивні привілейовані акції). Якщо статутом товариства такий строк не встановлений, привілейовані акції кумулятивними не є.

Статутом товариства може бути передбачена конвертація привілейованих акцій певного типу в звичайні акції або привілейовані акції інших типів на вимогу акціонерів - їх власників або конвертація всіх акцій цього типу в строк, визначений статутом товариства. В цьому випадку статутом товариства на момент прийняття рішення, що є підставою для розміщення конвертованих привілейованих акцій, повинні бути визначені порядок їх конвертації, в тому числі кількість, категорія (тип) акцій, в які вони конвертуються, і інші умови конвертації. Зміна зазначених положень статуту товариства після прийняття рішення, що є підставою для розміщення конвертованих привілейованих акцій, не допускається.

Конвертація привілейованих акцій в облігації та інші цінні папери, за винятком акцій, не допускається. Конвертація привілейованих акцій у звичайні акції та привілейовані акції інших типів допускається тільки в тому випадку, якщо це передбачено статутом товариства, а також при реорганізації товариства відповідно Федеральним законом «Про АТ».

Акціонери - власники привілейованих акцій беруть участь у загальних зборах акціонерів з правом голосу при вирішенні питань про реорганізацію та ліквідацію товариства. Акціонери - власники привілейованих акцій беруть участь у загальних зборах акціонерів з правом голосу при вирішенні питань про реорганізацію та ліквідацію товариства

Акціонери - власники привілейованих акцій певного типу набувають право голосу при вирішенні на загальних зборах акціонерів питань про внесення змін і доповнень до статуту товариства, що обмежують права акціонерів - власників привілейованих акцій цього типу, включаючи випадки визначення або збільшення розміру дивіденду і (або) визначення або збільшення ліквідаційної вартості, виплачуваних по привілейованим акціям попередньої черги, а також надання акціонерам - власникам привілейованих акцій іншого типу переваг в черговості виплати дивіденду і (або) ліквідаційної вартості акцій. Рішення про внесення таких змін і доповнень вважається прийнятим, якщо за нього віддано не менше ніж три чверті голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що приймають участь у загальних зборах акціонерів, за винятком голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, права за якими обмежуються, і три чверті голосів всіх акціонерів - власників привілейованих акцій кожного типу, права за якими обмежуються, якщо для прийняття такого рішення статутом товариства не встановлена ​​більша кількість голосів акціонерів в.

Акціонери - власники привілейованих акцій певного типу, розмір дивіденду по яких визначено в статуті товариства, за винятком акціонерів - власників кумулятивних привілейованих акцій, мають право брати участь у загальних зборах акціонерів з правом голосу з усіх питань його компетенції, починаючи зі зборів, наступного за річним загальними зборами акціонерів, на якому незалежно від причин не було прийнято рішення про виплату дивідендів або було прийнято рішення про неповну виплату дивідендів за привілейованими акціями цього типу. Право акціонерів - власників привілейованих акцій такого типу брати участь у загальних зборах акціонерів припиняється з моменту першої виплати за вказаними акціях дивідендів у повному розмірі.

Акціонери - власники кумулятивних привілейованих акцій певного типу мають право брати участь у загальних зборах акціонерів з правом голосу з усіх питань його компетенції, починаючи зі зборів, наступного за річним загальними зборами акціонерів, на якому повинно було бути прийнято рішення про виплату за цими акціями в повному розмірі накопичених дивідендів, якщо таке рішення не було прийнято або було прийнято рішення про неповну виплату дивідендів. Право акціонерів - власників кумулятивних привілейованих акцій певного типу брати участь у загальних зборах акціонерів припиняється з моменту виплати всіх накопичених за вказаними акціях дивідендів у повному розмірі.

Розміщення акції - це придбані акціонерами акції, які визначають величину статутного капіталу АТ.

Оголошені акції - це акції, які суспільство має право розміщувати додатково до розміщених акцій. Статут товариства може визначати порядок і умови розміщення оголошених акцій . Статут товариства повинен включати положення про кількість, номінальну вартість, категорії (типах) оголошених акцій і права, надані цими акціями.

Згідно п. 5.2.1 Постанови Уряду РФ від 30.06.2004 N 317 (ред. Від 15.06.2010) Федеральна служба з фінансових ринків затверджує стандарти емісії цінних паперів, проспектів цінних паперів емітентів, в тому числі іноземних емітентів, які здійснюють емісію цінних паперів на території Російської Федерації, і порядку державної реєстрації випуску (додаткового випуску) емісійних цінних паперів , Державної реєстрації звітів про підсумки випуску (додаткового випуску) емісійних цінних паперів і реєстрації проспектів цінних паперів (за винятком державних і муніципальних цінних паперів, а також облігацій Банку Росії).

Слова жизни
Фотогалерея