Державні фінанси РК

  1. ВСТУП
  2. 1 Державні фінанси РК
  3. 2. Аналіз сучасного стану державних фінансів
  4. Висновок
  5. Список літератури

ЗМІСТ

ВСТУП. 3

1 .... Державні фінанси РК .. 5

2. Аналіз сучасного стану державних фінансів 7

Висновок. 16

Список літератури .. 18

ВСТУП

Фінанси представляють собою економічні відносини, пов'язані з формуванням, розподілом і використанням централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання функцій і завдань держави і забезпечення умов розширеного відтворення.

Будь-яка держава для здійснення своїх функцій і досягнення певних державних соціально-економічних завдань використовує фінанси. Важливу роль в реалізації поставлених цілей відіграє фінансова політика. Через фінансову політику, що є складовою частиною економічної політики держави, здійснюється вплив фінансів на економічний і соціальний розвиток суспільства.

Держава є головним суб'єктом проведеної фінансової політики. Воно розробляє стратегію основних напрямків фінансового розвитку на перспективу, визначає тактику дій на майбутній період, визначає засоби і шляхи досягнення стратегічних завдань.

Фінансова стратегія - довготривалий курс фінансової політики, розрахований на тривалу перспективу і передбачає рішення, як правило, великомасштабних завдань.

Фінансова тактика - це методи вирішення фінансових завдань на найважливіших ділянках фінансової стратегії. Стратегія і тактика фінансової політики взаємопов'язані.

Потреба в розробці фінансової політики особливо посилилася в другій половині XX ст., Коли державні фінанси стали відігравати значну роль в забезпеченні стабільного економічного зростання.

Проблеми фінансового оздоровлення хвилюють сьогодні буквально всіх. Адже те, що відбувається в даний час в фінансовій сфері діяльності найтіснішим чином пов'язано з особистим благополуччям кожного. Розмір прибутку і податків, відрахувань на соціальне страхування та пенсій, ціна акцій і облігацій, форми інвестування коштів на виробництво і соціальну сферу і т. П. - такі питання обговорюються сьогодні не тільки в урядових колах, вони глибоко хвилюють кожного з нас.

Вельми важливо звернути увагу на елементи фіскальної політики як способу фінансового регулювання економічних відносин і на її потужні важелі - оподаткування і державні витрати (бюджетні витрати).

Мета роботи: розглянути фінансову політику Республіки Казахстан.

Відповідно до поставленої мети, в роботі вирішується ряд завдань.

Завдання роботи:

- розглянути сутність фінансової політики держави;

- охарактеризувати основні види, і завдання фінансової політики держави;

- розглянути становлення фінансової політики Республіки Казахстан;

- дати аналіз стану внутрішнього і зовнішнього боргу Республіки Казахстан;

- показати перспективи розвитку фінансової політики Республіки Казахстан.

При написанні даної роботи були використані праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем фінансової та податкової політики.

В якості правового та інформаційного забезпечення роботи послужили законодавчі та нормативні акти Республіки Казахстан, які регулюють діяльність бюджетної та податкової системи, статистичні матеріали Агентства по статистиці Республіки Казахстан і Міністерства Фінансів Республіки Казахстан.

Структура роботи складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

1 Державні фінанси РК

Організація управління фінансами здійснюється на підставі Закону Республіки Казахстан «Про бюджетну систему». Даний закон регулює фінансові відносини, що складаються в процесі формування бюджетів республіки різних рівнів, визначає процес розробки, розгляду, затвердження, виконання та контролю за виконанням республіканського і місцевого бюджетів.

Згідно цього закону, дані основні поняття як державний бюджет, бюджетний устрій, доходи бюджету, видатки бюджету, і т. Д.

Для розгляду питання змісту управління фінансами вивчений даний закон, з'ясовані основні його складові статті.

Фінанси держави - це централізований грошовий фонд, призначений для здійснення державою своїх функцій і створюється за рахунок податків та інших дохідних джерел і надходжень, встановлених відповідним законодавством. Іншими словами дана трактування називається - бюджет.

Державний бюджет - сукупність республіканського і місцевого бюджетів без урахування взаємо операцій меду ними.

Бюджет формується на підставі щорічного послання Президента Республіки Казахстан до народу Казахстану, враховуючи параметри прийнятого Урядом Республіки Казахстан індикативного плану соціально - економічного розвитку країни на відповідний рік.

Однак фінансами держави необхідно управляти. Для цього, згідно даного закону розроблено певні положення з управління фінансами держави.

Так, згідно зі статтею №3 закону «Про бюджетну систему в Республіці Казахстан» наведені основні положення з управління фінансовими ресурсами держави.

У державному бюджеті знаходить відображення:

1. взаємодія економічних і фінансових цілей держави;

2. вдосконалення податково - фіскальних інструментів;

3. джерела і розміри відрахувань у позабюджетні фонди;

4. структура та розмір надходжень доходів до бюджетів та витрат з бюджету, розмір дефіциту (профіту) республіканського бюджету;

5. збалансованість місцевих бюджетів;

6. оцінка стану і динаміки державного боргу з урахуванням його погашення і впливу на фінансові операції держави;

При формуванні бюджету враховуються всі доходи і всі витрати, в тому числі по фондам цільового фінансування, включаються до складу бюджету. Процес формування і використання позабюджетних фондів регулюється в законодавчому порядку.

Бюджетне пристрій Республіки Казахстан грунтується на принципах єдності, повноти, реальності, гласності та самостійності всіх бюджетів, що входять до бюджетної системи.

Єдність бюджетної системи забезпечується єдиною правовою базою, використанням єдиної бюджетної класифікації, єдиною формою державної фінансової політики, яке передається з одного бюджету до іншого, принципами бюджетного процесу, єдністю грошової системи. Воно засноване на взаємодії бюджетів усіх рівнів через перерозподіл доходу, створення цільових бюджетних фондів, їх частковий перерозподіл.

Бюджетна система являє бюджетів усіх рівнів, засновану н економічному відношенні і правових нормах, а також процес їх розробки, розгляду, затвердження та виконання і контролю ..

Республіканський бюджет самостійний функціонуючий орган, місцеві бюджети (включаючи бюджети спеціальних економічних зон) і позабюджетні фонди, в сукупності становлять консолідований фінансовий баланс держави.

Республіканський бюджет на фінансовий рік затверджується законом Республіки Казахстан, місцеві бюджети - представницькими органами на місцях. Бюджети позабюджетних фондів і фондів спеціального призначення, бюджети фондів соціального розвитку спеціальних економічних зон на фінансовий рік затверджується відповідно до законодавства про ці фонди.

Формування, затвердження Кабміном і виконання бюджетів усіх рівнів здійснюється в національній грошовій одиниці.

2. Аналіз сучасного стану державних фінансів

Казахстан показав позитивний економічний результат в 2013 році. Але загострилися проблеми світової фінансової системи надали на біржовий ринок KASE негативний вплив.

На тлі посилення структурних дисбалансів в глобальній економіці звітний рік не приніс на світовий ринок оптимізму. Якщо в 2012 році продовжував звучати теза про посткризовий відновлення, то в 2013 році багато хто заговорив про нову хвилю світової кризи. Реальні показники світової економіки погіршилися (рис. 1), вартість запозичень для багатьох країн зросла, надаючи прямий вплив на економічні показники. Інвестори періодично віддавали перевагу різним видам активів в пошуках оптимальних схем захисту від втрат або примноження прибутку.

Інвестори періодично віддавали перевагу різним видам активів в пошуках оптимальних схем захисту від втрат або примноження прибутку

Малюнок 1 Динаміка світового ВВП 2001-2013 рр.

Ситуація на товарно-сировинних ринках, настільки сильно впливають на економіку Казахстану, складалася по-різному. Ціни промислових металів в основному показали негативну динаміку (рис. 2), в той час як вартість нафти марки Brent збільшилася за період на 14%, закінчивши рік на позначці 108 доларів США за барель. Дорогоцінні метали характеризувалися помірно-негативною динамікою за винятком золота - ціна на один з найбезпечніших активів в довгостроковій перспективі на кінець звітного року збільшилася на 10% і досягла 1 565 доларів США за тройську унцію. При цьому історичний максимум ціни - 1 900 доларів за унцію - був зафіксований у вересні 2013 року.

Збереження високих цін нафти, ефективна монетарна політика і відповідні заходи державної підтримки дозволили Казахстану поліпшити свої макроекономічні показники. Заплановане зростання ВВП в 7,5% був досягнутий, безробіття на кінець року склала 5,4%, а річна інфляція - 7,4%, потрапивши в цільової коридор 6-8%, встановлений Національним Банком.

Зростання грошової маси в широкому вираженні (М3) за період склав 15%, в той час як гроші в обігу зросли на 19%, що трохи менше, ніж в минулому році. Істотне зростання експортної виручки вивів сальдо поточного рахунку платіжного балансу на рівень 14,1 млрд доларів США (рис. 3). Торговий баланс в 2013 році склав 47,3 млрд доларів США і показав 65% -ве збільшення. Тільки за перше півріччя 2013 року Kazakhstan згенерував близько 70% експортної виручки 2012 року.

На тлі поліпшення економічного становища Казахстану міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підвищило кредитні рейтинги республіки в листопаді 2013 року. Суверенний кредитний рейтинг в іноземній валюті був підвищений до рівня "ВВВ +", короткостроковий рейтинг в іноземній валюті - з рівня "А-3" до "А-2", короткостроковий рейтинг був підтверджений на рівні "ВВВ

Суверенний кредитний рейтинг в іноземній валюті був підвищений до рівня ВВВ +, короткостроковий рейтинг в іноземній валюті - з рівня А-3 до А-2, короткостроковий рейтинг був підтверджений на рівні ВВВ

Малюнок 2 Динаміка цін на промислові метали

". Прогноз за всіма рейтингами залишився стабільним. Таким чином, Казахстан знову вийшов на перше місце за рейтингом в іноземній валюті серед країн СНД, ставши в один ряд з Таїландом, Ірландією і Південною Африкою. У тому ж місяці рейтингове агентство Fitch підвищило рейтинги Республіки Казахстан: довгостроковий рейтинг за зобов'язаннями в іноземній валюті з "BBB -" до "BBB", в національній - з "BBB" до "BBB +", прогноз по рейтингах "позитивний".

Незважаючи на збільшення експортної виручки і частки KASE за порівнянними операціях валютного ринку з 71,9% в 2012 році до 83,9% у звітному році, обсяг конверсійних біржових операцій БВУ в порівнянні з 2012 роком практично не змінився, порушивши тим самим закономірність минулих років , при якій збільшення експортної виручки вело до зростання акумульованих коштів на рахунках в БВУ і збільшення обсягу операцій з іноземною валютою. Кількість і щоденний обсяг угод з іноземною валютою протягом 2013 року знижувалися, хоча ряди членів валютного ринку KASE поповнилися АТ "Метроком-банк" і ДО АТ Банк ВТБ (Казахстан).

Не менш алогічною виглядала картина на біржових торгах російським рублем за тенге. Незважаючи на значне зростання товарообігу з Росією, викликаний початком роботи Митного союзу, обсяг операцій на KASE з рублем в звітному році знизився відносно 2012 року на 9,4%. Частка рубля в обороті валюти на KASE не змінилася і не перевищила за підсумками звітного року 0,2%. Безумовним лідером на майданчику як і раніше залишається пара долар-тенге. На її частку довелося 74,4% обсягу торгов1 іноземною валютою на KASE.

Спекулятивний потенціал на валютному ринку KASE як і раніше залишався низьким через мінімальної волатильності курсу тенге до долара США. Проте, в першій половині звітного року, як і у російського рубля, у тенге спостерігалася тенденція зміцнення до долара у зв'язку зі зростанням світових цін нафти, а в другій половині року, слідом за поступовим зниженням котирувань нафти марки Brent, тенге тяжів до ослаблення . В цілому коливання курсу тенге до основної резервної валюти світу в 2013 році вклалися в коридор 145,81-148,43 тенге за один долар США. При цьому, судячи за середньозваженим курсом ранкової сесії, рівень девальвації тенге до долара в номінальному вираженні склав 0,61% (в 2012 році - 0,65%).

Незважаючи на зростання валютної виручки експортерів, високоліквідні кошти банків за минулий рік знизилися на 9%, в той час як зростання кредитного портфеля досяг 11%. Однак зниження надлишкової ліквідності банківського сектора було недостатнім для надання помітного впливу на грошовий ринок KASE. Індикатори TONIA і TWINA на кінець року виросли на 68 і 66 базисних пунктів відповідно (рис. 3), що є робочою по-латільностью для даних індикаторів, а індикатор KazPrime залишився на колишньому рівні 2,0% річних. При цьому обсяг біржових операцій репо щодо 2012 года2 практично не змінився.

Малюнок 3 Індикатори грошового ринку в 2013 році

У той же час ставки на біржовому ринку корпоративного боргу тяжіли до зростання. Індекс KASE_BY за підсумками року показав збільшення на 123 базисних пункти (рис. 4). Це пояснюється негативними настроями на фондовому ринку, пов'язаними з очікуванням нової хвилі кризи, особливо в другій половині звітного року, а також тривали дефолтами лістингових компаній KASE3 і, як наслідок, настороженим ставленням інвесторів до облігацій середнього і відносно низького інвестиційного якості. Список корпоративних облігацій, що торгуються на KASE, втратив за рік 6 паперів, зіщулившись на 2% до 238, а число емітентів, чиї боргові зобов'язання торгуються на KASE, знизилося з 76 до 71. Що стосується активності інвесторів в даному сегменті, то ми спостерігали в звітному році 9% -е зростання обсягу торгів корпоративними облігаціями, досягнутий в основному за рахунок торгівлі зобов'язаннями найбільш надійних емітентів.

Що стосується активності інвесторів в даному сегменті, то ми спостерігали в звітному році 9% -е зростання обсягу торгів корпоративними облігаціями, досягнутий в основному за рахунок торгівлі зобов'язаннями найбільш надійних емітентів

Малюнок 4 Індекс корпоративних облігація KASE_BY в 2013 р

Настрій інвесторів в сегменті пайових цінних паперів було закономірно продиктовано ситуацією на світових фінансових ринках. Основні події 2013 року, головними з яких стали загострення європейської боргової кризи, проблеми з державним боргом США і катастрофа в Японії знаходили відображення в тому чи іншому вигляді на казахстанському ринку. Позитивним виявилися лише перші півтора місяці звітного року. З середини лютого Індекс KASE кинувся вниз з наростаючою швидкістю і лише в кінці року дещо стабілізувався. Результатом року стало падіння цього індикатора на 35,7%, тоді як в 2012 році вона залишила лише на 2,8%.

На малюнку 4 добре видно, що індекс KASE у 2013 році показав більш негативну картину, ніж основні фондові індекси розвинених ринків. І це незважаючи на те, що джерелом проблем у світовій економіці були якраз найбільш розвинені країни. Причина криється у слабкій диверсифікації Індексу KASE, представницький список якого складається з акцій всього семи емітентів. Решта акцій офіційного списку KASE мають майже нульову ліквідність. За винятком національного монополіста в телекомунікаційній сфері - АТ "Казахтелеком", котирування простих акцій якого збільшилися за підсумками року на 12%, інші емітенти не порадували позитивною динамікою ціни своїх акцій. Нафтовий сектор - основа економіки Казахстану, представлений в індексі АТ "Розвідка Видобуток" Казмо-найГаз ", яке в 2013 році зазнавало внутрішні труднощі, і ціна простої акції цієї компанії за підсумками року знизилася на 22%. Фінансовий сектор, представлений в індексі трьома казахстанськими анкамі, протягом цього року показував найбільш виражену негативну динаміку по всьому світу. Прості Акції АТ "Банк Центр-Кредит", АТ "Казкоммерцбанк" і АТ "Народний сбеегательний банк Казах-тана" втратили за рік 9%, 50% і 43% відповідно. На акції компаній видобувного сектора - KAZAKHMYS PLC і Eurasian Natural Resources Сorporation Plc (ENRC) - негативний вплив справляло зниження цін на експортовану сировину та кінцеву продукцію, до того ж ENRC турбувала інвесторів певними проблемами в корпоративному управлінні. В результаті курс акцій названих компаній знизився за звітний рік на 41% і 38% відповідно.

Слід кож Зазначити, что сильне Падіння Індексу KASE віклікало відтік з казахстанського Сайти Вся грошей інвесторів, збільшуючі ризики ліквідності І, тім самим, позбавляючі ринок возможности Швидко відновітіся, як це сталося на більш розвинення майданчиках. ОБСЯГИ торгів акціямі на KASE БУВ вищє 2012 року только першій половіні звітного ПЕРІОДУ. Прискореного Падіння індексу супроводжували зниженя ОБСЯГИ торгів, в результате чого ринок акцій KASE за підсумкамі 2013 року Втрата 43,2% свого обороту. При цьому кількість торгованих інструментів в даному секторі залишилося колишнім - 92, число лістингових компаній зменшилася на одну до 67, а їх сумарна ринкова вартість (капіталізація ринку акцій KASE) на кінець звітного року оцінювалася еквівалентом 43,3 млрд доларів США, знизившись за рік на 28%.

Трохи осторонь від описаних подій виявився казахстанський ринок ДЦП. Ставки тут залишалися стабільними, так як під впливом змін в законодавстві НПФ продовжували нарощувати частку ДЦП в своїх портфелях, демонструючи незмінно високий попит на аукціонах

Міністерства фінансів. Найбільш характерно описана ситуація проявила себе ближче до кінця звітного року напередодні введення мультіпортфельной пенсійної системи, при якій кожен фонд повинен був виділити з існуючого інвестиційного портфеля консервативний портфель. Укупі з коригуванням пруденційного регулювання це призвело до істотного падіння активності на вторинному ринку ДЦП. Досить зауважити, що обсяг торгів за грудень досяг мінімального за рік значення, склавши 11,6 млрд тенге і знизившись на 84% по відношенню до аналогічного періоду минулого року. Всього ж в звітному періоді обсяг торгів ДЦП на вторинному ринку KASE впав щодо попереднього року майже на 40%.

У той же час сукупний обсяг аукціонів на ринку ДЦП досяг 674 млн тенге, що виявилося на 5% менше планованого Міністерством фінансів обсягу розміщення МЕКАМ в 2013 році. При цьому дефіцит державного бюджету знизився до 2,1% від ВВП і становить 576 млн тенге. У 2013 році частка доходів по лістингових зборів практично не змінилася і як і раніше становила третину доходів групи KASE по послугах і комісії. Невелике зниження частки з 36,2% до 31,4% компенсувалося зростанням доходів з комісійних зборів і членських внесків.

Виняток з офіційно го списку KASE у 2013 році цінних паперів 46-ти найменувань 32-х емітентів стало однією з причин зниження загального обсягу лістингових зборів. При цьому варто відзначити, що:

- основна частина, а саме цінні папери 33-х найменувань 24 емітентів були виключені з офіційного списку в зв'язку з закінченням терміну обігу;

- цінні папери восьми найменувань, які перебували в буферній категорії з 2012 року і три емітенти яких не зуміли в звітному році врегулювати свою заборгованість, були виключені в примусовому порядку; залишилися три емітента ініціювали добровільний делістинг своїх цінних паперів.

В результаті в 2013 році загальна сума лістингових зборів виявилася на 43,7 млн ​​тенге нижче показника попереднього року (- 12,1%) і склала 316,7 млн ​​тенге.

У зв'язку зі зниженням кількості нових лістингів в звітному році з 56 до 35 обсяг вступних лістингових внесків знизився на 48,7 млн ​​тенге (- 30,0%) до 113,4 млн9. Обсяг щорічних лістингових зборів збільшився на 5,0 млн тенге (+ 2,5%) за рахунок зростання МРП (з 1 413 до 1 512 тенге) і досяг 203,3 млн тенге.

У звітному році Біржа зібрала 252,6 млн тенге комісійних, з яких 63,3 млн тенге було отримано з ринку НЦБ, 91,8 млн тенге - з ринку ДЦП, 55,7 млн ​​тенге - з ринку операцій репо. Підсумкова сума комісійних зборів в 2013 році збільшилася на 23,3 млн тенге (+ 10,1%) до 252,6 млн тенге.

Триваючий відтік інвесторів з місцевого ринку пайових інструментів на тлі складної ситуації в світовій економіці став причиною зниження обсягу торгів на KASE у секторі акцій на 43,2%. При цьому обсяг комісійних з угод купівлі-продажу пайових інструментів знизився лише на 1,2 млн тенге або на 7,6% (без урахування спеціалізованих торгів) і склав 14,3 млн тенге.

Підтримку доходам Біржі від комісійних за НЦБ зробило зростання обсягу торгів корпоративними борговими паперами. Попит на облігації високоякісних емітентів, що вилився насамперед в активізацію торгівлі облігаціями АТ "Фонд національного добробуту" Самрук-Kазина ", дозволив Біржі отримати в даному сегменті 49,0 млн тенге, що на 9,9 млн тенге або 25,2% більше, ніж у 2012 році.

На ринку ДЦП обсяг комісійних зборів знизився у звітному році на 61,3 млн тенге (- 40,0%) до 91,7 млн ​​тенге, що стало наслідком падіння обсягу торгів державними облігаціями на вторинному ринку на 39,4%. Причини цього явища були описані в розділі "Короткий огляд кон'юнктури ринку". Біржа як і раніше обслуговувала аукціони з розміщення МЕКАМ без справляння комісійної збору, що в умовах різкого стиснення вторинного ринку привело до настільки істотним фінансовим наслідків.

Обсяг комісійних зборів на біржовому ринку операцій репо досяг в звітному році 55,7 млн ​​тенге, збільшившись щодо 2012 майже в 5 разів. Це було викликано введенням Біржею в листопаді 2012 року нової методики нарахування комісійних зборів, що відповідає принципам, прийнятим на розвинених ринках. Слід зазначити, що введення нової методики не зробило істотного впливу на динаміку обсягу торгів, який за підсумками року знизився всього на 3,1% зважаючи на незмінність кон'юнктури казахстанського грошового ринку.

Станом на 31 грудня 2013 року кінцевими користувачами інформації про торги на KASE у режимі реального часу були 338 фізичних та юридичних осіб, з яких 298 отримували інформацію через термінали Bloomberg і Thomson Reuters, а 40 були прямими користувачами веб Біржі. За підсумками року в топ-5 країн, де базувалося найбільшу кількість кінцевих користувачів інформації KASE, увійшли США, Великобританія, Казахстан, Росія і Швеція.

У грудні 2013 року KASE приєдналася до угоди між Standard & Poor's Financial Services LLC і біржами країн - членів Організації Ісламського Співробітництва. Подальша робота Біржі в рамках угод з провідними індексними провайдерами дозволить отримувати додатковий дохід від поширення біржової інформації, сприяючи по -вишенію інтересу іноземних інвесторів до казахстанської біржі і ринку.

За підсумками 2013 року доходи Біржі з надання торгової інформації в режимі реального часу

досягли еквівалента 38,0 млн тенге (188,4 тис. євро), з яких 34,7% (65,4 тис. євро) припадало на ліцензійні збори, а близько 65% (122,9 тис. євро) - на платежі кінцевих користувачів. У порівнянні з 2012 роком ця стаття доходів KASE зросла на 9,9 млн тенге або 35,2%.

З урахуванням діяльності ІРБІС доходи біржової групи від поширення інформації досягли в звітному році 11% від сукупних доходів групи по послугах і комісії, склавши 114,0 млн тенге.

Як було сказано вище, звітний рік був першим роком реалізації нової Стратегії розвитку Біржі. Згідно з Планом основних робіт KASE на 2013 рік перевага віддавалася вирішення завдань, спрямованих на якісний розвиток казахстанського фондового ринку: вдосконалення торгових технологій, розвиток системи розрахунків, розширення інвесторської бази за допомогою введення DMA, підготовка до реалізації державної програми "Народне IPO", проведення 17-ї щорічній генеральній асамблеї Федерації євроазіатських бірж і інших (див. розділ "Звіт про реалізацію

проектів і розвитку Бір-жи "). Реалізація цих завдань зажадала розширення штату фахівців і створення нових підрозділів на Біржі. Варто зазначити, що значна частина персоналу, найнятого в 2013 році, припала на IT-фахівців, діяльність яких була безпосередньо пов'язана з проектами, спрямованими на розвиток біржових торгових і розрахункових технологій. З наведених причин, а також у зв'язку зі збільшенням щомісячних винагород членам Біржової ради та виплатою премій за підсумками 2012 року працівникам Біржі та членам Біржової ради, витрати на персонал у 2013 році виявилися на 73,6 млн тенге (+ 15,3%) більше за відповідний показник попереднього року і досягли 555,0 млн тенге.

Операційні витрати біржової групи збільшилися в звітному році на 126,9 млн тенге (+ 16,3%). Їх розмір досяг 904,2 млн тенге в основному за рахунок збільшення витрат на персонал, так як частка цих витрат у загальній структурі операційних витрат Біржі склала 61,4%. Витрати на розвиток бізнесу збільшилися в 2013 році на 85,9% до 15,4 млн тенге, що в чималому ступені було пов'язане з організацією і проведенням Біржею 17-ій Щорічній генеральної асамблеї FEAS.

В2013 році Біржею був отриманий чистий прибуток в розмірі 155,7 млн ​​тенге10, що виявилося вище планового показника на 53,9% або 54,6 млн тенге. Чистий прибуток групи KASE за даними консолідованої аудованої звітності склала 162,1 млн тенге і знизилася до відповідного показника 2012 року на 46,8%. Показники рентабельності ROE і ROA впали до 6,9% і 6,1% відповідно (15,9% і 15,1% в попередньому періоді). Про причини цього падіння неодноразово говори лось вище. Біржа здійснювала свою діяльність умовах слабкої Кон'юнктів ринку, при цьому основні зусилля спрямовувалися на розвиток і реалізацію стратегічних проектів і збільшення капіталізації KASE. Показник чистого маржі склав в 2013 році 16,1% (26,6% в попередньому періоді). Коефіцієнт оборотності активів склався на рівні 37,9% (56,9% відповідно).

ІРБІС було засновано Біржею 28 серпня 1998 року з метою надання інформаційних та аналітичних послуг в області фінансового ринку на комерційній основі. Сьогодні ІРБІС входить в число лідерів на вітчизняному ринку фінансової інформації, що підтверджується річним зростанням кількості користувачів його послуг на 63% до 523.

Важливою подією 2013 року стало переведення всіх

клієнтів ІРБІС на оновлену багатофункціональну платформу IRIS Finance, розробка якої була розпочата в березні 2008 року.

За підсумками 2013 року загальні доходи ІРБІС виросли на 11,2 млн тенге (+ 15,4%) до 83,6 млн тенге за рахунок зростання доходів від продажів інформаційних послуг. Найбільший приріст, майже в 3,5 рази, був отриманий від надання доступу до платних розділів сайту, а також за рахунок збільшення зборів з вторинних розповсюджувачів інформації.

Активи ІРБІС за рік збільшилися на 5,3 млн тенге (+ 10,5%) до 55,6 млн тенге. Власний капітал зріс на 9,3 млн тенге (+ 18,3%) до 39,8 млн тенге в результаті збільшення суми нерозподіленого доходу.

Слід зазначити відстає зростання витрат по відношенню до зростання доходів ІРБІС, збільшення чистого прибутку в порівнянні з 2012 роком на 3,7 млн ​​тенге (+ 64,4%) до 9,3 млн тенге, а також відносно високі показники рентабельності діяльності ІРБІС (ROE = 25,5%, ROA = 19,5%).

За підсумками звітного року Наглядовою радою ІРБІС було прийнято рішення направити 53,6% (5,0 млн тенге) чистого прибутку на виплату дивідендів Біржі, а що залишилися 46,4% (4,3 млн тенге) направити на подальший розвиток бізнесу.

Підбивши підсумок вищесказаного, можна сказати що, в 2013 році, продовжуючи поступально виконувати Стратегічний план, KASE зробить акцент на маркетингову активність і спробує переламати тренд падіння біржового обороту на ринку цінних паперів.

Висновок

Відповідно до мети в даній роботі були розглянуті наступні моменти: поняття та сутність госсударственних фінансів

Як видно з даної роботи, фінанси- це особлива сфера діяльності держави, спрямована на мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл і ефективне використання для здійснення державою її функцій.

Держава є головним суб'єктом проведеної фінансової політики. Воно розробляє стратегію основних напрямків фінансового розвитку на перспективу, визначає тактику дій на майбутній період, визначає засоби і шляхи досягнення стратегічних завдань.

Фінансова стратегія - довготривалий курс фінансової політики, розрахований на тривалу перспективу і передбачає рішення, як правило, великомасштабних завдань.

Фінансова тактика - це методи вирішення фінансових завдань на найважливіших ділянках фінансової стратегії. Стратегія і тактика фінансової політики взаємопов'язані.

Аналізуючи стан регіональних фінансів і їх взаємозв'язок з федеральної фінансової політикою можна сказати, що оздоровлення регіональних бюджетів сприятиме упорядкування бюджетного процесу в регіонах: забезпечення «прозорості» статей бюджету та їх відповідності федеральному класифікатору, консолідація в бюджет регіональних позабюджетних фондів. Стандартна фінансова звітність дозволить виключити нецільове використання бюджетних коштів.
Крім цього необхідно закріплення за територіями країни податкових джерел.

Підводячи підсумок, слід зазначити, що невирішеність завдань фінансової стабілізації на макроекономічному рівні особливо гостро проявляється в фінансовому положенні підприємств і організацій, яке для більшої їх частини продовжує залишатися складним.

Державний бюджет як інструмент управління економікою надає інтегроване вплив на суспільне виробництво як фіндокумент, як економічний важіль; і як стимул.

Державний бюджет є центральною ланкою фінансової системи. У ньому знаходять взаємозв'язок різні види доходів, витрат і державні позики. Дохідна частина містить перелік і коштів, а видаткова - об'єднує всі види вироблених позик. Тобто держбюджет - це економічна категорія, яка виражає виробничі відносини в грошовій формі, що виникають між державою та іншими учасниками суспільного виробництва в процесі розподілу і перерозподілу вартості суспільного продукту.

Фінансова система є системою інтеграційного типу, характеризується тісним зв'язком входять до неї елементів (підсистем) і тим, що жодна з її підсистем не може існувати самостійно: фінанси, з одного боку, висловлюють частину виробничих відносин і тому виступають елементом системи цих відносин, з інший - представляють систему, що складається з взаємозв'язаних елементів, що мають свої функціональні властивості. У фінансах можна назвати в якості функціональних підсистем такі, як податкова, бюджетна, фінансових планів (прогнозів), кошторисного фінансування, фінансових показників і ін.

Крім функціонального критерію класифікації фінансової системи застосовується класифікація за ознакою суб'єктів фінансів (що беруть участь у фінансових відносинах), що дозволяє розмежувати фінансову систему по ланках.

Ланки як супідрядний ряд класифікації містять елементи вищого розряду: фінансові відносини, фінансові фонди, керуючий апарат. Така властивість систематизації надає фінансовій системі інтеграційний характер.

У ринкових відносинах функціонування економіки товарно-грошові відносини регулюються державою в набагато меншому ступені. Основні регулятори - попит і пропозиція товарів, робіт, послуг. Поза товарних відносин фінанси існувати не можуть. Тільки при обміні вироблених товарів, послуг, їх реалізації за певний грошовий еквівалент у товаровиробників утворюється грошова виручка. З виручки від реалізації продукції, робіт, послуг повинні бути виділені відповідні фонди грошових коштів, які спрямовуються на відшкодування витрачених засобів виробництва, оплату праці. А вартість додаткового продукту повинна бути розподілена на частини, що задовольняють економічним інтересам всіх учасників суспільного виробництва, відтворювальної сфери, непрацездатних членів суспільства, для створення страхових фондів і ресурсів.

Список літератури

1. Конституція Республіки Казахстан. Алмати. 1995.

2. Податковий кодекс «Про податки та інших обов'язкових платежах до бюджету». Алмати. 2005..

3. Бюджетний кодекс Республіки Казахстан. Алмати. 2008.

4. Закон про Республіканський бюджет на 2005 рік

3.Аймаков Б. Податкова система в умовах ринкових відносин // Фінанси Казахстану, 2007. №8. - С. 12-14.

4.Аттапханов К.А. Податкова система як складова економічної безпеки Казахстану. // Вісник з податків та інвестицій, 2007. - №5. - С. 21-22.

5.Бабіч А.М., Павлова Л.М. Фінанси. М .: ІД ФБК-Пресс, 2000. - 420 с.

6.Балабанов І.Т. Гроші і фінансові інститути .: Навчальний посібник - СПб., М .: Харків, Мінськ, Пітер, 2000. - 430 с

7.Боровіков В.І. Грошовий обіг, кредит і фінанси: Навчальний посібник для студентів. - Воронеж: 2006. - 410 с.

8.Бурцев В.В. Державний фінансовий контроль: методологія і організація. - М .: Маркетинг, 2000.-392с.

9.Ермекбаева Б.Ж. До питання вдосконалення податкової системи РК // Вісник КазГАУ, 2006. - №8. - С. 17-18.

10.Ермекбаева Б.Ж. Лесбеков Г.А. Основи оподаткування. Алмати. 2005. - 122с.

11.Есенбаев М. Нова податкова політика - важливий етап розвитку суспільства. // Фінанси Казахстану, 2005. - №4. - С. 7-8.

12.Еспаев С. Ринкові засади і механізми оподаткування в Казахстані. // Столичне огляд, 15 січня 2005.

13.Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Облік і аналіз фінансових активів: акції, облігації, векселі. - М .: Фінанси і статистика, 2000. 320 с.

14.Емельянов А.М. Фінанси, податки і кредит .: Навчальний посібник, М .: РАГС. 2006. - 380 с.

15.Жуйріков К.К. Бюджет: складання, затвердження, виконання. Алмати. 2007. - 210 с.

Новости
Слова жизни
Фотогалерея